Przejdź do treści

Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt została powołana mocą zarządzenia Nr 6 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 stycznia 2015 r. jako zespół pomocniczy, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezesie NIK.

Rada może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych oraz powoływać doraźne zespoły spoza swojego składu, a także − zapraszać do udziału w swoich pracach, w szczególności na posiedzenia, osoby niewchodzące w skład Rady.

Do zadań Rady należy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, w szczególności poprzez opiniowanie tematów kontroli związanych z ochroną zwierząt, zgłoszonych do planu pracy NIK, wskazywanie istotnych zagadnień mogących być przedmiotem kontroli planowych i przedstawianie propozycji tematów takich kontroli, proponowanie rozwiązań systemowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, a także − udział w panelach ekspertów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i organizacjami zawodowymi.

Rada, składająca się z przedstawicieli środowiska związanego z ochroną zwierząt oraz pracowników NIK, działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, na posiedzeniach zwoływanych planowo raz w ciągu miesiąca.

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Propozycja stanowiska Najwyższej Izby Kontroli w zakresie możliwości podjęcia przez gminę uchwały o dofinansowaniu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli (Plik PDF)

NIK wraca do tematu zapobiegania bezdomności zwierząt

Konferencja w Kaliszu o dobrych praktykach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce"

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 lipca 2015 13:39
Data publikacji: 30 lipca 2015 13:39
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 13 września 2016 15:25
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Misja i Wizja NIK

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest
dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest
cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa.

Czy wiesz, że...

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052