Przejdź do treści

Rada do Spraw Ochrony Zwierząt

Rada do Spraw Ochrony Zwierząt została powołana mocą zarządzenia Nr 6 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 stycznia 2015 r. jako zespół pomocniczy, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezesie NIK. Pierwotnie nosiła nazwę Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt skróconą 14 kwietnia 2017 roku do obecnej nazwy.

Rada może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych oraz powoływać doraźne zespoły spoza swojego składu, a także − zapraszać do udziału w swoich pracach, w szczególności na posiedzenia, osoby niewchodzące w skład Rady.

Do zadań Rady należy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, w szczególności poprzez opiniowanie tematów kontroli związanych z ochroną zwierząt, zgłoszonych do planu pracy NIK, wskazywanie istotnych zagadnień mogących być przedmiotem kontroli planowych i przedstawianie propozycji tematów takich kontroli, proponowanie rozwiązań systemowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, a także − udział w panelach ekspertów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i organizacjami zawodowymi.

Rada, składająca się z przedstawicieli środowiska związanego z ochroną zwierząt oraz pracowników NIK, działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, na posiedzeniach zwoływanych planowo raz w ciągu miesiąca.

Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Dobre i złe praktyki w ochronie zwierząt

Sejm przychylił się do wniosku NIK

NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Propozycja stanowiska Najwyższej Izby Kontroli w zakresie możliwości podjęcia przez gminę uchwały o dofinansowaniu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli (Plik PDF)

NIK wraca do tematu zapobiegania bezdomności zwierząt

Konferencja w Kaliszu o dobrych praktykach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce"

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 lipca 2015 13:39
Data publikacji: 30 lipca 2015 13:39
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 18 maja 2017 15:50
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Misja i Wizja NIK

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest
dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest
cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa.

Czy wiesz, że...

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052