Wyszukane artykuły - "Komisja Nadzoru Finansowego"


Artykuły (8):

Niecelowy i niegospodarny najem

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że najem budynku biurowego w Warszawie na nową siedzibę Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego był działaniem niecelowym i niegospodarnym, a bezpłatne użyczenie Narodowemu Bankowi Polskiemu dotychczas zajmowanych budynków biurowych było działaniem niegospodarnym. W związku z tym NIK zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. NIK stwierdziła nieprawidłowości podczas kontroli wykonania budżetu państwa. W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do NIK raz jeszcze publikujemy wystąpienie pokontrolne dotyczące tej sprawy.

więcej treści z artykułu: Niecelowy i niegospodarny najem

NIK o ochronie nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

Zdecydowana większość (ok. 80 proc.) uczestników rynku walutowego Forex traci zainwestowane tam pieniądze. W ciągu 4,5 roku łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły na tym rynku ponad 2,1 mld zł. W ocenie NIK Komisja Nadzoru Finansowego jako jedyny organ państwa podejmowała aktywne działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego Forex. Jako nierzetelne natomiast Izba oceniła przewlekłe reagowanie Ministerstwa Finansów na ryzyko związane z działalnością kantorów internetowych, z powodu nieuchwalenia przepisów regulujących ich funkcjonowanie.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie miała źródła w nieprawidłowościach w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Działania naprawcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego były zbyt późne, by zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i zapobiec stratom klientów Banku – stwierdza NIK w wynikach kontroli sprawowania przez KNF nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem w Wołominie w latach 2013-2015.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro i podejrzanych oraz przekazywania tych danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, była niska. NIK pozytywnie oceniła tylko działalność kontrolną prowadzoną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. Urzędy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie oraz starostowie mając inne priorytety i cele wyznaczone im przez zwierzchnie organy, niż przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy, robili to w sposób wysoce ograniczony. Działanie systemu ograniczał także brak aktualizacji tzw. rozporządzenia rejestrowego, w związku z czym niektóre instytucje finansowe nie musiały rejestrować transakcji ponadprogowych. NIK zauważa ponadto, że Minister Finansów nadal nie uregulował nadzoru nad kantorami internetowymi, które nie podlegają żadnej kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

Ochrona praw klientów rynku finansowego w Polsce była w latach 2011-2013 nieskuteczna. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i powiatowych rzeczników konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie stwarzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie klientów rynku finansowego

NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, podjęte w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym na rynku finansowym.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

W czasie wahań na rynkach finansowych w 2008 i 2009 r. sektor bankowy pozostał w Polsce stabilny. Żaden bank nie był zagrożony upadłością ani nie musiał korzystać ze wsparcia ze środków publicznych. To m.in. zasługa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów - ocenia NIK, która kontrolowała te trzy instytucje stojące na straży stabilności sektora bankowego. Izba ma wszakże zastrzeżenia do opóźnionej reakcji KNF na zwiększającą się liczbę i wartość kredytów oraz opcji walutowych oferowanych przez banki przy złagodzonych wymogach wobec klientów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

Przeczytaj treść ponownie