Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego"


Artykuły (13):

Cmentarze wojenne potrzebują większej opieki

Pieniądze przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na właściwą opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi - ustaliła NIK. Izba przypomina o tym w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po kontroli w południowo-wschodniej Polsce, złożyła wniosek do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków na ten cel, ponieważ to właśnie władze publiczne mają obowiązek troszczenia się o tego rodzaju miejsca pamięci, co wynika zarówno z prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Jednocześnie NIK wskazuje na potrzebę zaktualizowania przepisów dotyczących mogił i nekropolii wojennych. Stąd wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o opracowanie koncepcji takich zmian.

więcej treści z artykułu: Cmentarze wojenne potrzebują większej opieki

Niepewna przyszłość zabytków przeszłości (kontrola NIK w Lubuskiem)

Nie wiadomo, ile dokładnie jest zabytków, choć wiadomo, że część jest w złym stanie. Nie wiadomo, jakie mogą być koszty ich konserwacji i remontu. Zresztą i tak na tę konserwację brak pieniędzy. Plany ochrony zabytków są przygotowywane niedbale, a zadania w tym zakresie wadliwie przypisywane – to tylko niektóre ustalenia kontroli ochrony zabytków w Lubuskiem na wypadek sytuacji kryzysowych.

więcej treści z artykułu: Niepewna przyszłość zabytków przeszłości (kontrola NIK w Lubuskiem)

NIK o Fundacji Czartoryskich

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi transakcji pomiędzy: polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją XX Czartoryskich w Krakowie, a następnie pomiędzy tą Fundacją a Fundacją Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski już w kwietniu br. na podstawie ustawy o NIK zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie Kontroli doraźnej.

więcej treści z artykułu: NIK o Fundacji Czartoryskich

NIK o zabytkach architektury drewnianej

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków mają formę papierowych ksiąg i nie dostarczają pełnej wiedzy o ich stanie.

więcej treści z artykułu: NIK o zabytkach architektury drewnianej

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

W latach 2012–2015 państwo wydało na ochronę dziedzictwa narodowego za granicą 64,8 mln zł, jednak wciąż brak całościowych szacunków, pozwalających odnieść wydane środki do rzeczywistych potrzeb. W skontrolowanych projektach osiągnięto założone efekty, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk dot. odbioru poszczególnych zadań, np. prac konserwatorskich i remontowych. Jednak NIK zwraca uwagę, że współpraca pomiędzy resortami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji, miała charakter ograniczony. Z tego powodu powstawały np. oddzielne, niezintegrowane ze sobą ewidencje obiektów polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Tymczasem ograniczona współpraca, brak spójnej strategii i zintegrowanej ewidencji zasobów uniemożliwia całościowe określenie potrzeb i sformułowanie celów działania państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

więcej treści z artykułu: Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

W Polsce nadal nie opracowano strategii restytucji utraconych dzieł sztuki, w tym w wyniku II wojny światowej. Nie wdrożono również w prawie polskim kompleksowych regulacji dotyczących restytucji dóbr kultury, w tym wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/60/UE), co zapewniłoby skuteczniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększyło możliwości odzyskiwania utraconych dzieł sztuk. Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki – MKiDN i MSZ – nie współpracowały prawidłowo ze sobą, a zadania związane z odzyskiwaniem dzieł sztuki realizowały w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych. W konsekwencji w ciągu prawie 6 lat odzyskano zaledwie 28 pojedynczych oraz 6 zespołów dzieł sztuki.

więcej treści z artykułu: NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

NIK o budowie muzeów

Budowa muzeów, która ruszyła w Polsce po 1989 r. sprzyja zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i podnosi turystyczną atrakcyjność kraju. NIK wskazuje jednak, że budowa muzeów nie była w pełni efektywna i skuteczna. Żadnej z kontrolowanych inwestycji nie udało się oddać do użytku w terminie. Okazały się one także znacznie droższe niż planowano. Podstawową przyczyną takiego stanu były m.in. brak odpowiednich analiz ryzyka pod kątem lokalizacji muzeów, czy złożoności ich projektów architektonicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie muzeów

NIK o rozwoju czytelnictwa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wzrosła z 39% w 2012 r. do 42% w 2014 r., a 58% osób nie przeczytało w 2014 r. żadnej książki (61% w 2012 r.), jednak tendencje te były nietrwałe. W 2015 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju czytelnictwa

NIK o digitalizacji dóbr kultury

NIK pozytywnie ocenia dobór przez Ministerstwo Kultury dóbr kultury wyznaczonych do digitalizacji: prawidłowo - w instytucjach prowadzonych lub współprowadzonych - oszacowano zasoby i właściwie określono kryteria wyboru. Jednocześnie Izba zauważa jednak, że aby zakończyć digitalizację zgodnie z planem do 2020 r. konieczne będzie przyspieszenie prac.

więcej treści z artykułu: NIK o digitalizacji dóbr kultury

NIK o działaniach państwa na rzecz Polaków przebywających za granicą

Nie wiadomo, czy działania państwa skierowane do Polaków i Polonii za granicą są skuteczne, bo nie sprawdza się ich efektywności. Nie można więc stwierdzić czy i jak dzięki konkretnym działaniom umocniła się więź emigrantów z krajem albo w jakim stopniu uczestnictwo w danej formie zajęć przyczyniło się do podjęcia decyzji o powrocie do kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach państwa na rzecz Polaków przebywających za granicą

Przeczytaj treść ponownie