Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej"


Artykuły (21):

NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych

Rodzinne formy opieki rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb, choć jest to najkorzystniejsza z form pomocy dla dzieci potrzebujących wsparcia. System pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych jest niewydolny. Rodzin zastępczych nie tylko nie przybywa, ale ich liczba spada.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych

NIK o Projekcie Emp@tia

Projekt Emp@tia – choć realizowany terminowo i zgodnie z wyznacznikami - nie przyczynił się istotnie do usprawnienia rozpatrywania spraw i poprawy efektywności realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego. Ani nie poprawił znacząco warunków pracy urzędników, którzy na razie nie mogą nawet wykorzystać zakupionych urządzeń, ani w widocznym stopniu nie ułatwił obywatelom dostępu do urzędów.

więcej treści z artykułu: NIK o Projekcie Emp@tia

NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Interdyscyplinarne działania służące udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej przyczyniają się do poprawy sytuacji większości osób, uczestniczących w procedurze "Niebieskie Karty". Jednakże zdaniem NIK te działania są jeszcze zbyt mało skuteczne w doprowadzaniu do trwałego ustania tego rodzaju przemocy. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości odizolowania sprawców przemocy od osób krzywdzonych, niewystarczającej pomocy specjalistycznej oraz braku skutecznych metod w zakresie nakłaniania sprawców do udziału w procedurze "Niebieskie Karty". Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej, choć obecnie efekty ich działalności są osiągane przede wszystkim dzięki indywidualnemu zaangażowaniu osób biorących udział w ich pracach.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK przygotowuje się do kontroli projektu Emp@tia. O tej budzącej silne emocje platformie komunikacyjnej dyskutowali w siedzibie Izby pracownicy pomocy społecznej, informatycy i przedstawiciele administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK o koordynatorach pieczy zastępczej w podlaskim

Na Podlasiu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rzetelnie wykonywali swoje zadania. Wszyscy mieli odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie. Problemem – z powodu braku odpowiednich funduszy – była niewystarczająca liczba koordynatorów. Dlatego ci zatrudnieni, sprawowali opiekę nad większą niż dopuszczalna liczbą rodzin.

więcej treści z artykułu: NIK o koordynatorach pieczy zastępczej w podlaskim

Jak pomagać ofiarom przemocy w rodzinie? [panel ekspertów]

W 2014 roku Policja zidentyfikowała 105 tys. ofiar przemocy domowej oraz 78 tys. osób podejrzanych o jej stosowanie. Wypełniono blisko 78 tys. Niebieskich Kart i wydano 2300 nakazów opuszczenia lokalu. Zaproszeni do NIK eksperci mówią jednak, że to czubek góry lodowej, a zjawisko przemocy w rodzinie wybiega daleko poza oficjalne statystyki.

więcej treści z artykułu: Jak pomagać ofiarom przemocy w rodzinie? [panel ekspertów]

NIK o aktywizacji bezrobotnych

Staże, szkolenia, roboty publiczne czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. NIK zwraca uwagę, że wskaźniki efektywności zatrudnienia, na podstawie których Ministerstwo Pracy ocenia skuteczność działań aktywizacyjnych, są nazbyt optymistyczne i nie oddają skali problemu. W rzeczywistości bowiem bezrobotni rejestrują się ponownie w pośredniakach, które kierują ich na kolejne staże czy szkolenia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji bezrobotnych

NIK o polityce prorodzinnej

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia dla polskich rodzin.

więcej treści z artykułu: NIK o polityce prorodzinnej

NIK o asystentach rodziny

NIK pozytywnie ocenia działania asystentów rodziny: ich praca przyczyniła się do zmniejszenia liczby dzieci przekazanych do domów dziecka i rodzin zastępczych. Zmalała też liczba rodzin, które nie radziły sobie z opieką i wychowaniem. W ocenie NIK konieczna jest jednak poprawa organizacji pracy i opłacania asystentów, bo brak płynnego finansowania powoduje nawet kilkumiesięczne przerwy w działaniach, których skuteczność zależy przede wszystkim od zachowania ciągłości.

więcej treści z artykułu: NIK o asystentach rodziny

NIK o wykorzystaniu 1% przez OPP

Organizacje pożytku publicznego (OPP) są jednym z filarów wspierających obywatelską aktywność na rzecz dobra społecznego. Coraz więcej podatników przekazuje im środki z 1 proc. odpisu z podatku dochodowego. Dlatego zdaniem NIK należy bardziej precyzyjnie niż dotąd określić zasady dokumentowania i rozliczania się przez OPP z przekazanych przez podatników środków. Główną przeszkodą w zapewnieniu pełnej transparentności jest brak prawnego obowiązku wyodrębniania przez OPP w ewidencji finansowo-księgowej zarówno przychodów z odpisu, jak i ponoszonych z tych środków kosztów administracyjnych.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu 1% przez OPP

Przeczytaj treść ponownie