Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Skarbu Państwa"


Artykuły (8):

NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych efektów w postaci wsparcia procesów inwestycyjnych ze środków publicznych. W latach 2013-2015 wsparcie to wyniosło około 30 mld zł zamiast deklarowanych 40 mld zł. Nie przewidziano bowiem, że przygotowanie finansowania kapitałowego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe będzie procesem długotrwałym, ani tego, że przedsiębiorstwa krajowe nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymagania.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

Uchwalenie w dniu 11 września 2015 r. przez Sejm RP ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i tym samym realizacja najdłużej niewykonywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest najważniejszym efektem kontroli dotyczącej uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem. Była to kontrola doraźna, podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012–2014 były zgodne z misją i celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 11 z 15 największych prywatyzacji przeprowadzono wówczas bez istotnych nieprawidłowości. NIK wskazuje jednak, że akcje czterech spółek sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzają - wskazywaną już po raz kolejny przez NIK - potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji autorskich wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

NIK o gazowej sieci przesyłowej

Instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań. Zastrzeżenia NIK budzą jednak przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi. Mogą one wpłynąć na opóźnienia przy realizacji inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o gazowej sieci przesyłowej

NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

Mimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej resortowi skarbu udało się sprywatyzować 14 spośród 18 zakładów farmaceutycznych. Przychody z ich sprzedaży wyniosły 560 mln złotych. NIK krytycznie ocenia jednak decyzję ministra o przedłużeniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Powierzenie mu zadań prywatyzacyjnych nie przyspieszyło sprzedaży spółek, za to wiązało się z dodatkowymi kosztami. Do 2011 r. wyniosły one 19 mln zł, z czego niemal połowę stanowiły wynagrodzenia pracowników.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Zakupiona przez Polskę 11 lat temu w ramach projektu PHARE spalarnia odpadów niebezpiecznych do dziś stoi bezczynnie w magazynie w Gliwicach. Przez ponad dekadę nie udało się znaleźć miejsca, w którym można by ją zainstalować i uruchomić. Warte 6,5 mln zł urządzenie straciło już połowę swojej wartości, a Komisja Europejska wobec fiaska projektu nakazała Polsce zwrot ponad 1,6 mln EUR.

więcej treści z artykułu: NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

NIK o stoczniach

Niepowodzeniem zakończyły się w 2008 r. starania Ministra Skarbu Państwa o znalezienie inwestora, który zagwarantowałby restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia SA oraz zapewnił ich rentowne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku. Komisja Europejska nie zaakceptowała żadnego z przekazanych jej planów restrukturyzacji i zdecydowała, że udzielona wcześniej stoczniom pomoc publiczna musi zostać zwrócona. Zdaniem NIK niecelowe było zaniechanie przez stronę polską odwołania się od decyzji Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o stoczniach

NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystuje w pełni możliwości Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W efekcie raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie, co stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność.

więcej treści z artykułu: NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie