Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Sportu i Turystyki"


Artykuły (16):

Sporty zimowe nie na medal

Pomimo przekazania przez Ministra Sportu i Turystyki ponad 152 mln zł na rozwój wyczynowych sportów zimowych, Polska nie awansowała w rankingach medalowych. W ocenie NIK to w dużej mierze konsekwencja niedociągnięć po stronie szefa resortu: nieopracowanie strategii rozwoju sportów zimowych, zbyt niskie nakłady na infrastrukturę sportową, brak wiedzy na temat liczby i stanu obiektów sportowych, czy brak stałego mechanizmu wsparcia dla realizacji kariery sportowej zawodników. NIK zwraca też uwagę na brak selekcji utalentowanych sportowców i zarządzania ich karierą sportową, co stwarza ryzyko utraty talentów.

więcej treści z artykułu: Sporty zimowe nie na medal

Techniczny nadzór nad Orlikami do wzmocnienia

NIK o utrzymywaniu przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej treści z artykułu: Techniczny nadzór nad Orlikami do wzmocnienia

NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 nie był wspierany wystarczająco. W kontrolowanym okresie – pomimo zwiększenia dofinansowania sportu – zmniejszała się liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego objętych wsparciem, czyli w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

Kraków oraz Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 wydały blisko 11 mln zł na proces ubiegania się Krakowa o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. W ocenie NIK pieniądze te wykorzystano nieefektywnie, gdyż miasto wycofało się ze starań o organizację Igrzysk, na skutek braku poparcia dla tej idei wśród mieszkańców. NIK wytyka Ministrowi Sportu, że finansowanie z budżetu państwa organizacji Igrzysk powinno nastąpić dopiero po wyrażeniu woli organizowania ich przez większość lokalnej społeczności. Izba wykryła też nieprawidłowości w umowach miasta ze szwajcarską firmą, która starała się w jej imieniu o organizację Igrzysk, zgłosiła też uwagi do działalności Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022.

więcej treści z artykułu: NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia: tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia, duża część rezygnuje z startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

Wniosek NIK uwzględniony

Rządowy projekt zmiany ustawy o usługach turystycznych uwzględnia ważny wniosek NIK. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, kto w przypadku niewypłacalności biura podróży odpowiada za zorganizowanie powrotu turystów do kraju. Po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych Izba sformułowała także inne, wciąż aktualne wnioski.

więcej treści z artykułu: Wniosek NIK uwzględniony

NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

Zawodnikom ponad połowy sportów olimpijskich w Polsce nie zapewniono warunków szkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu zgodnych z wymogami międzynarodowych federacji sportowych. Sportowcom w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich brakuje obiektów do ćwiczeń oraz specjalistycznego sprzętu, dlatego często muszą wyjeżdżać zagranicę, by dobrze przygotować się do igrzysk. COS nie ma wizji rozwoju swoich ośrodków – nie specjalizują się one w konkretnych dyscyplinach, tak aby stworzyć sportowcom jak najlepsze warunki przygotowań przed zawodami. Ponadto COS nieefektywnie gospodarował powierzonym mieniem, co m.in. przyczyniło do tego, że wszystkie ośrodki w ostatnich latach przynosiły straty.

więcej treści z artykułu: NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15 proc. uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

więcej treści z artykułu: NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

NIK o koncercie Madonny

Minister Sportu i Turystyki wydała publiczne pieniądze na koncert Madonny niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem – takie jest ostateczne stanowisko NIK po oddaleniu ministerialnych zastrzeżeń przez Kolegium Izby.

więcej treści z artykułu: NIK o koncercie Madonny

NIK o biurach podróży

Obecny system prawny nie chroni w wystarczający sposób turystów przed skutkami upadków biur podróży. NIK postuluje nałożenie na organizatorów wypoczynku obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom bezpieczny powrót do domu. NIK zwraca też uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o biurach podróży

Przeczytaj treść ponownie