Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Sportu i Turystyki"


Artykuły (19):

Sporty zimowe nie na medal

Pomimo przekazania przez Ministra Sportu i Turystyki ponad 152 mln zł na rozwój wyczynowych sportów zimowych, Polska nie awansowała w rankingach medalowych. W ocenie NIK to w dużej mierze konsekwencja niedociągnięć po stronie szefa resortu: nieopracowanie strategii rozwoju sportów zimowych, zbyt niskie nakłady na infrastrukturę sportową, brak wiedzy na temat liczby i stanu obiektów sportowych, czy brak stałego mechanizmu wsparcia dla realizacji kariery sportowej zawodników. NIK zwraca też uwagę na brak selekcji utalentowanych sportowców i zarządzania ich karierą sportową, co stwarza ryzyko utraty talentów.

więcej treści z artykułu: Sporty zimowe nie na medal

Techniczny nadzór nad Orlikami do wzmocnienia

NIK o utrzymywaniu przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej treści z artykułu: Techniczny nadzór nad Orlikami do wzmocnienia

NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 nie był wspierany wystarczająco. W kontrolowanym okresie – pomimo zwiększenia dofinansowania sportu – zmniejszała się liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego objętych wsparciem, czyli w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

Kraków oraz Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 wydały blisko 11 mln zł na proces ubiegania się Krakowa o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. W ocenie NIK pieniądze te wykorzystano nieefektywnie, gdyż miasto wycofało się ze starań o organizację Igrzysk, na skutek braku poparcia dla tej idei wśród mieszkańców. NIK wytyka Ministrowi Sportu, że finansowanie z budżetu państwa organizacji Igrzysk powinno nastąpić dopiero po wyrażeniu woli organizowania ich przez większość lokalnej społeczności. Izba wykryła też nieprawidłowości w umowach miasta ze szwajcarską firmą, która starała się w jej imieniu o organizację Igrzysk, zgłosiła też uwagi do działalności Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022.

więcej treści z artykułu: NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia: tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia, duża część rezygnuje z startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

Wniosek NIK uwzględniony

Rządowy projekt zmiany ustawy o usługach turystycznych uwzględnia ważny wniosek NIK. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, kto w przypadku niewypłacalności biura podróży odpowiada za zorganizowanie powrotu turystów do kraju. Po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych Izba sformułowała także inne, wciąż aktualne wnioski.

więcej treści z artykułu: Wniosek NIK uwzględniony

NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

Zawodnikom ponad połowy sportów olimpijskich w Polsce nie zapewniono warunków szkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu zgodnych z wymogami międzynarodowych federacji sportowych. Sportowcom w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich brakuje obiektów do ćwiczeń oraz specjalistycznego sprzętu, dlatego często muszą wyjeżdżać zagranicę, by dobrze przygotować się do igrzysk. COS nie ma wizji rozwoju swoich ośrodków – nie specjalizują się one w konkretnych dyscyplinach, tak aby stworzyć sportowcom jak najlepsze warunki przygotowań przed zawodami. Ponadto COS nieefektywnie gospodarował powierzonym mieniem, co m.in. przyczyniło do tego, że wszystkie ośrodki w ostatnich latach przynosiły straty.

więcej treści z artykułu: NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

Przeczytaj treść ponownie