Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Spraw Zagranicznych"


Artykuły (10):

Karta Polaka dla cierpliwych

NIK o przyznawaniu Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP.

więcej treści z artykułu: Karta Polaka dla cierpliwych

NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

Polska prowadzi otwartą i przyjazną politykę dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy. W 2012 r. wprowadzono uproszczony system pozyskiwania pracowników z niektórych krajów zza wschodniej granicy Polski. Skorzystało z niego wielu Ukraińców – polskie konsulaty na Ukrainie w latach 2014 – 2016 wydały ponad 3 mln wiz, w tym 1,3 mln wiz pracowniczych. Jednak uproszczony system był także powszechnie wykorzystywany do wyłudzania wiz i umożliwiania cudzoziemcom przyjazdu do strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. NIK w składającym się z dwóch części materiale prezentuje problemy i najważniejsze zagadnienia dotyczące migracji zarobkowej z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

Konsulaty zapewniły sprawne i niezwłoczne udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony ich praw i interesów oraz umożliwiły dostęp do informacji dotyczącej pomocy w sytuacjach niespodziewanych i nadzwyczajnych. W MSZ nie zapewniono warunków pozwalających na skuteczną windykację należności z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez konsulów obywatelom polskim na powrót do kraju, co spowodowało, że pod koniec 2016 r. kwota należności wynosiła niemal 9 mln zł. Decyzje dotyczące umarzania i udzielania ulg w spłacie należności były obarczone wadami prawnymi. W ocenie NIK nadzór Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie był nieskuteczny. Izba podkreśla, że skala stwierdzonych nieprawidłowości wynikała nie tylko z niewłaściwych działań prowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, ale była także skutkiem zaniedbań do których doszło w latach wcześniejszych.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

Dyskusja o marce Polski [panel ekspertów]

Czy nakłady przeznaczane na promocję Polski przekładają się na rozpoznawalność naszej marki za granicą? NIK przygotowuje się do kontroli efektywności promocji gospodarczej kraju. Izba zorganizowała debatę ekspercką, podczas której przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy agencji promocyjnych oraz przedsiębiorcy dyskutowali o podstawowych problemach systemu promocji państwa.

więcej treści z artykułu: Dyskusja o marce Polski [panel ekspertów]

NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE

NIK zorganizowała międzynarodowe seminarium dla kontrolerów z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Specjaliści z Polski, a także państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przekazują im wiedzę i doświadczenia dotyczące kontroli funduszy unijnych oraz walki z korupcją. W ten sposób Izba pomaga najwyższym organom kontroli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w dostosowaniu do standardów UE.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE

NIK o repatriacji

Z racji uwarunkowań historycznych Polski, poza jej granicami żyje znaczna populacja osób polskiego pochodzenia, wobec których nasze państwo ma moralne zobowiązanie stworzenia warunków do powrotu i osiedlania się w kraju. Jednakże w praktyce efekty repatriacji są niewielkie. Z roku na rok w trybie repatriacji w kraju osiedla się coraz mniej osób polskiego pochodzenia, rosną natomiast kolejki chętnych na przyjazd.

więcej treści z artykułu: NIK o repatriacji

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

Większość osób zatrudnionych od 2010 roku w MSZ dostała pracę, zgodnie z prawem, w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły obsadzania stanowisk na niektórych placówkach zagranicznych z pomijaniem wymaganego prawem trybu.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypełniło obowiązek zastosowania trybu otwartego konkursu przy udzielaniu dotacji organizacjom współpracującym z Polonią i Polakami za granicą. Działania te nie zapewniły jednak pełnej przejrzystości i jednolitości postępowania wobec podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Resort zbyt późno podpisywał też umowy na udzielanie dotacji, co skracało organizacjom czas na wykonanie projektu.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

Przeczytaj treść ponownie