Wyszukane artykuły - "PKP"


Artykuły (10):

NIK o wydatkach spółek Grupy PKP na usługi doradcze i eksperckie

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia udzielanie podmiotom zewnętrznym zamówień na usługi doradcze i eksperckie przez skontrolowane spółki Grupy PKP. Obowiązujące w nich procedury nie zapobiegały zlecaniu na zewnątrz zadań należących do komórek organizacyjnych spółek i ich pracowników, a także zamawianiu usług, które nie zostały później wykorzystane. Funkcjonujący w spółkach system zlecania usług doradczych i eksperckich stwarzał warunki do kupowania prac zbędnych oraz zawyżania ich kosztów.

więcej treści z artykułu: NIK o wydatkach spółek Grupy PKP na usługi doradcze i eksperckie

NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

NIK negatywnie oceniła zarówno organizację, jak i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2012 i pierwszym półroczu 2013. Spółka „matka” – PKP S.A nieskutecznie zarządzała holdingiem Grupa PKP, bowiem do października 2012 r. nie wypracowała strategii działalności Grupy ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów, ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. Brak dostatecznego nadzoru ze strony PKP S.A., w tym brak koordynacji i przepływu informacji w skontrolowanych spółkach Grupy PKP (PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., KZŁ Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., PKL S.A., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o.), wpływał niekorzystnie na działalność spółek wchodzących w skład Grupy.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

NIK o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym

NIK ocenia negatywnie zapewnienie przez PKP PLK bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Z powodu wieloletnich zaniedbań linie kolejowe, rozjazdy i stacje są w złym stanie.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym

NIK o inwestycjach infrastrukturalnych PKP PLK SA

Brak dostatecznej liczby sprawnie prowadzonych inwestycji to główna przyczyna złego stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Taka sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. NIK dostrzega, że w ostatnim czasie wzrosła liczba przedsięwzięć zmierzających do zmodernizowania infrastruktury kolejowej. Niestety ponad połowa skontrolowanych inwestycji prowadzonych przez PKP PLK ma opóźnienia. Sięgają one nawet 29 miesięcy w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach infrastrukturalnych PKP PLK SA

NIK o ratownictwie technicznym na kolei

Służby kolejowego ratownictwa technicznego nie są przygotowane do sprawnego usuwania skutków wypadków i udrażniania linii kolejowych. Brakuje im nowoczesnego sprzętu, ratownicy są źle wyszkoleni, a zarządcy linii kolejowych nie inwestują w rozwój zespołów ratowniczych. W konsekwencji co szósta jednostka ratownictwa kolejowego utraciła gotowość operacyjną.

więcej treści z artykułu: NIK o ratownictwie technicznym na kolei

NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych

Pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla działalności PKP SA wciąż nie została zagospodarowana. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie przynosi oczekiwanych zysków. W dodatku niejasne zasady korzystania tych nieruchomości stwarzają możliwość występowania na kolei mechanizmów korupcjogennych.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych

NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne

Pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla transportu kolejowego wciąż nie została zagospodarowana. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie tylko nie przynosi zysków, ale co roku generuje niepotrzebne wielomilionowe koszty. Znaczny majątek PKP SA pozostaje niewykorzystany, a oddłużaniem kolei wciąż obciążany jest budżet państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne

Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Niemal osiemdziesiąt posiedzeń komisji sejmowych odbyło się w styczniu z udziałem przedstawicieli NIK, którzy prezentowali ustalenia kontroli, wyjaśniali zakres i metodykę wybranych audytów oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrola NIK w PKP Cargo

Przewoźnicy kolejowi w Polsce nie są traktowani jednakowo, ponieważ PKP Cargo ogranicza dostęp do infrastruktury, którą wbrew przepisom dysponuje. PKP Cargo nie otrzymało od PKP SA tego, co mu się rzeczywiście należało: infrastruktury do napraw taboru i gruntów pod centra logistyczne. Wydzierżawiono im natomiast mienie, którego mieć nie powinno: tory, place ładunkowe, rampy, itp. W efekcie przewoźnik wykonuje obecnie dodatkowo zadania zarządcy infrastruktury. Skutkiem tego jest, obok działań prowadzących do ograniczenia konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych, pogarszający się stan techniczny użytkowanych torów i rozjazdów.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w PKP Cargo

NIK o monitorowaniu inwestycji kolejowych w PKP PLK SA

Opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2013. Lokalny System Informatyczny jeszcze nie powstał, a instrukcje, na podstawie których mają działać, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem PKP PLK podpisała już umowy wstępne.

więcej treści z artykułu: NIK o monitorowaniu inwestycji kolejowych w PKP PLK SA

Przeczytaj treść ponownie