Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (50):

NIK gościem Szkoły Liderów

Bogate doświadczenie NIK wynikające z setek przeprowadzonych kontroli jest chętnie wykorzystywane zarówno przez urzędników, jak i przez środowiska akademickie. O organizacji urzędów, o tym jak unikać błędów i jak dzięki temu być dobrym lokalnym liderem mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas spotkania z uczestnikami programu Szkoła Liderów Miasta Zgierza. Spotkanie zainaugurowało dwudniowe wizyty studyjne i warsztaty w mieście.

więcej treści z artykułu: NIK gościem Szkoły Liderów

Szef NIK na spotkaniu liderów samorządów i finansów

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło 1300 uczestników: skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO i mediów. Uczestnicy debatowali o rozwoju mieszkalnictwa, rewitalizacji terenów gminnych, polityce transportowej oraz kluczowych zadaniach w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

więcej treści z artykułu: Szef NIK na spotkaniu liderów samorządów i finansów

Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w 2016 roku. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2016 r. łącznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów. Kontrolowane instytucje wdrożyły lub zdecydowały o wdrożeniu ponad 3100 wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W 2016 r. Izba sformułowała 125 wniosków de lege ferenda, z czego 87 odnosiło się do zmian regulacji ustawowych, a 38 do zmian przepisów rozporządzeń.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Wspominamy Prezesa Waleriana Pańkę

Mija 25 lat od tragicznej śmierci prof. Waleriana Pańki, pierwszego prezesa NIK po przemianach ustrojowych ’89 roku. Choć stał na czele Izby zaledwie przez cztery miesiące, skutecznie pchnął ją na drogę koniecznych reform.

więcej treści z artykułu: Wspominamy Prezesa Waleriana Pańkę

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2015.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2015. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2015 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał w Warszawie z szefem Trybunału Obrachunkowego Turcji Recaim Akyelem o wsparciu dla proeuropejskich dążeń najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

więcej treści z artykułu: Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przesłał szefowi Trybunału Obrachunkowego Turcji kondolencje w związku z tragedią, do jakiej doszło w stolicy tego kraju.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Przeczytaj treść ponownie