Wyszukane artykuły - "Służba Więzienna"


Artykuły (8):

NIK o zatrudnianiu osadzonych

W systemie zatrudniania osób pozbawionych wolności wystąpiły poważne trudności w zakresie pracy odpłatnej, wykonywanej przez osadzonych. Wynikły one ze zmiany przepisów prawa. NIK ocenia jednak pozytywnie wysiłki, jakie podjęła Służba Więzienna w celu utrzymania i pozyskania miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności. Jako nieskuteczne NIK ocenia natomiast działania instytucji gospodarki budżetowej, czyli publicznych podmiotów powołanych w celu zapewnienia pracy osobom pozbawionym wolności. W instytucjach tych, pomimo poprawy sytuacji ekonomicznej, liczba pracujących osadzonych spadała.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu osadzonych

NIK o readaptacji społecznej skazanych

System wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy i nie stanowi ustrojowej całości. Poszczególne instytucje, w tym wyspecjalizowane służby takie jak m.in. służba więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, czy organizacje społeczne są aktywne, ale działają w oderwaniu od siebie. Brak koordynacji sprawia, że prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych programy resocjalizacyjne są mało skuteczne. W znacznym stopniu wynika to także z niedostosowania programów do indywidualnych potrzeb skazanych, jak również z niedostatecznego przygotowania wychowawców i psychologów do ich realizacji.

więcej treści z artykułu: NIK o readaptacji społecznej skazanych

Debata o resocjalizacji [panel ekspertów]

Rusza kontrola NIK dotycząca tematu readaptacji społecznej ludzi skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski oraz kontrolerzy NIK dyskutowali o tym problemie z wybitnymi ekspertami: prof. Beatą Pastwą-Wojciechowską oraz prof. Zbigniewem Izdebskim.

więcej treści z artykułu: Debata o resocjalizacji [panel ekspertów]

NIK o opiece medycznej dla więźniów

Państwo zapewnia więźniom natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych. Jednak stan techniczny budynków i pomieszczeń, w których leczeni są osadzeni, pozostawia wiele do życzenia. Przestarzały jest też sprzęt diagnostyczny. Jeśli więzienne zakłady opieki zdrowotnej nie zostaną dostosowane do nowych przepisów, będą musiały zostać zamknięte.

więcej treści z artykułu: NIK o opiece medycznej dla więźniów

NIK o karach w formie pracy społecznej

Praca społeczna skazanych nie spełnia swojej roli. Nie wychowuje ani nie resocjalizuje. Pracodawcy nie chcą przyjmować osób wchodzących w konflikt z prawem, bo nie radzą sobie z ich dyscyplinowaniem. Skazani niesolidnie wykonują swoje obowiązki, grożą osobom nadzorującym ich pracę, bywa, że zgłaszają się do pracy pijani. Zdaniem NIK, aby skutecznie motywować i nadzorować skazanych, konieczne jest zacieśnienie współpracy samorządów z kuratorami sądowymi.

więcej treści z artykułu: NIK o karach w formie pracy społecznej

NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

Nie wszyscy więźniowie, którzy chcą się uczyć, mogą to robić. Powodem jest brak miejsc w przywięziennych szkołach. Ci, którzy już uczęszczają na zajęcia, uczą się w trudnych warunkach – pomieszczenia do nauki są ciasne i duszne. Szwankuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne – szczególnie do nauki zawodu.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

NIK o pozyskiwaniu miejsc dla więźniów

NIK pozytywnie ocenia resort sprawiedliwości i służbę więzienną za realizację programu pozyskania nowych miejsc dla więźniów i wprowadzanie innych niż izolacyjne form wykonania kary. Stwierdzone opóźnienia nie miały wpływu na ogólną dobrą opinię.

więcej treści z artykułu: NIK o pozyskiwaniu miejsc dla więźniów

Przeczytaj treść ponownie