Wyszukane artykuły - "Straż Graniczna"


Artykuły (6):

Przejścia graniczne pod kontrolą NIK. Internetowa ankieta

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę przejść granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Jednym z celów tej kontroli jest sprawdzenie, czy organy państwa zapewniły odpowiednie warunki obsługi osób przekraczających wschodnią granicę RP w latach 2015-2018 oraz czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa. Chcąc uzyskać jak najszerszą i obiektywną informację, NIK uruchomiła internetową ankietę.

więcej treści z artykułu: Przejścia graniczne pod kontrolą NIK. Internetowa ankieta

NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

Obowiązujące przepisy, ograniczające kompetencje wojewodów, Straży Granicznej i urzędów pracy w zakresie kontrolowania i monitorowania procesu zatrudniania cudzoziemców, dopuszczały do nagminnego wykorzystywania wprowadzonych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy do przyjazdu osób do krajów strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. W ocenie NIK obecny system wymaga zmian, gdyż działa na szkodę zarówno interesów gospodarczych Polski, jak i Unii Europejskiej. W związku ze zidentyfikowanymi w kontroli problemami, NIK zapowiada ogólnopolską kontrolę tego obszaru.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

NIK o udzielaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce

Przyjmowanie przez polską administrację wniosków o nadanie statusu uchodźcy odbywało się zgodnie z prawem. Prawidłowo zorganizowano i prowadzono także strzeżone i pobytowe ośrodki dla cudzoziemców. NIK zwraca jednak uwagę na braki dotyczące sprawowanego nadzoru i przygotowania organów państwa do realizacji ustawowych zadań. Nieprawidłowości dotyczyły także sprawności realizacji procedur uchodźczych, które zdaniem Izby mogą się jeszcze dodatkowo wydłużyć poprzez nowo wprowadzony rozdział postępowań o nadanie statusu uchodźcy.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce

NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK sprawdza, jak funkcjonują przejścia graniczne na wschodzie RP. Kontrolerzy oceniają m.in. sprawność oraz jakość obsługi podczas odpraw. Czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa? Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i obiektywną informację, Izba uruchomiła internetową ankietę.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK o szkoleniach służb mundurowych

Z powodu cięć w nakładach na szkolenia jedynie połowa policjantów i tylko jedna piąta strażaków przechodzi kursy podwyższające kwalifikacje. Mundurowi zwracają uwagę, że programy szkoleń nie są w pełni dostosowane do wymogów stawianych im w pracy. Wiele do życzenia pozostawia przygotowanie kadry nauczycielskiej. Poważne wątpliwości NIK budzi też stan techniczny budynków, w których prowadzone są zajęcia.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniach służb mundurowych

Przeczytaj treść ponownie