Wyszukane artykuły - "Unia Europejska"


Artykuły (29):

Fundusze unijne przynoszą efekty

Realizacja programów operacyjnych w Polsce przebiega prawidłowo, na ogół osiągane były wymagane na koniec 2018 r. efekty finansowe i rzeczowe. Instytucje zarządzające tymi programami w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej należycie monitorowały realizację programów, w razie potrzeby podejmowały działania zaradcze i naprawcze, przyczyniając się do osiągania zakładanych celów. Programy operacyjne określają sposób wdrażania funduszy, które Polska otrzymuje z UE na realizację celów objętych polityką spójności. W przypadku pięciu z 35 zbadanych projektów beneficjentów wystąpiły nieprawidłowości, które jednak, w ocenie NIK, na ogół nie miały zasadniczego wpływu na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Beneficjenci naprawiali powstałe błędy jeszcze w trakcie kontroli NIK.

więcej treści z artykułu: Fundusze unijne przynoszą efekty

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

więcej treści z artykułu: NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Przedstawiciele NIK i Komisji Europejskiej o wspólnych wyzwaniach

O przedsięwzięciach związanych z budową sieci transportowych i poprawą bezpieczeństwa pasażerów wprowadzanych przez Unię Europejską we wszystkich krajach członkowskich rozmawiali prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej oraz Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

więcej treści z artykułu: Przedstawiciele NIK i Komisji Europejskiej o wspólnych wyzwaniach

NIK o współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wraz z kierownictwem Izby spotkał się z szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, panią Marzenną Guz-Vetter. Rozmowa dotyczyła zaangażowania NIK we wspieranie państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz audytem przeprowadzanym przez NIK w Radzie Europy i Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

więcej treści z artykułu: NIK o współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

Najwyższa Izba Kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdzą, jak funkcjonuje unijny instrument JASPERS. Jego celem jest pomoc w przygotowywaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE, w tym przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej, co zwiększa ich szanse na pozytywne rozpatrzenie. Pomoc udzielona w fazie przygotowania projektów powinna również pozwolić na wyeliminowanie problemów na etapie ich realizacji.

więcej treści z artykułu: Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO

Polska jako największy beneficjent unijnych funduszy jest jednocześnie najczęściej kontrolowana przez audytorów z ETO. Na tle innych państw UE wypadamy dobrze. To zasługa m.in. krajowego systemu nadzoru i kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO

Korzyści z członkostwa Polski w UE

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. Od 2008 roku systematycznie wzrasta ich wykorzystanie. Augustyn Kubik, przedstawiciel naszego kraju w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, analizuje dane z trudnych dla Europy lat i pokazuje korzyści z członkostwa Polski w UE.

więcej treści z artykułu: Korzyści z członkostwa Polski w UE

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski chce wiedzieć, w jakim stopniu Komisja Europejska wykorzystuje wnioski i zalecenia wydawane przez publicznych audytorów z ETO. - Ciekawe byłoby przeniesienie tej inicjatywy na nasz krajowy grunt - komentuje Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

O przygotowaniu Polski do wykorzystania środków UE

82,5 mld euro może otrzymać Polska z budżetu UE w ramach unijnej polityki spójności. Nieprzestrzeganie europejskich regulacji może grozić utratą pieniędzy. NIK sprawdzi jak polska administracja jest przygotowana do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania. Kontrola rozpoczęła się panelem ekspertów. Gospodarzem prowadzącym dyskusję był Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: O przygotowaniu Polski do wykorzystania środków UE

Przeczytaj treść ponownie