Wyszukane artykuły - "administracja publiczna"


Artykuły (22):

NIK o przygotowaniu urzędów do kontaktu z niesłyszącymi

Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający. Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, była nieznajomość występujących u osób głuchoniemych ograniczeń w komunikowaniu się z otoczeniem. Niemal wszystkie instytucje komunikaty przeznaczone dla ludzi niedosłyszących i głuchych przedstawiły w języku pisanym, błędnie zakładając, że wszyscy głuchoniemi w pełni rozumieją ten język. Tymczasem dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym – bardzo trudnym do opanowania - a jedynym w pełni zrozumiałym, podstawowym językiem jest język migowy.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu urzędów do kontaktu z niesłyszącymi

NIK o realizacji zamówień publicznych

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o drogach lokalnych

Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, remontowane są zaniedbane jezdnie, zwiększa się płynność ruchu, a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zmiany te korzystnie wpływają na regionalny rozwój gospodarczy. Niestety w ostatnich latach nastąpiło ograniczenie środków w budżecie państwa na modernizację lokalnej sieci dróg. NIK ocenia to krytycznie, bo Program ma szansę przynosić pozytywne efekty, o ile będzie kontynuowany w następnych latach, a jego finansowanie utrzyma się na stałym poziomie.

więcej treści z artykułu: NIK o drogach lokalnych

XXI Forum Gospodarcze

O roli NIK w nadzorowaniu instytucji publicznych, w tym o kontroli przetargów w urzędach administracji, mówił podczas XXI Forum Gospodarczego prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Zamówienia publiczne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju kraju, stanowią także instrument wpływu w gospodarce. Dlatego tak ważna jest w tym obszarze sprawnie funkcjonująca kontrola państwowa.

więcej treści z artykułu: XXI Forum Gospodarcze

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i skarbu państwa. Różnice w wysokości wynagrodzenia nie wynikają jednak z naruszania przez pracodawców prawa dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn. Znaczące zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk spowodowane było przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

Sukcesy i porażki kontroli zarządczej - debata w NIK [relacja]

W Polsce udało się zbudować państwo prawa. Teraz czas na budowanie państwa rezultatów. Ma w tym pomagać wprowadzona do administracji publicznej tzw. kontrola zarządcza – koncepcja wspierająca efektywne kierowanie instytucjami. O jej sukcesach i porażkach dyskutowali w NIK eksperci z Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz świata nauki.

więcej treści z artykułu: Sukcesy i porażki kontroli zarządczej - debata w NIK [relacja]

NIK o służbie cywilnej

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej dobrze służy budowaniu profesjonalnego i apolitycznego korpusu urzędników państwowych. Nabory do pracy w korpusie są jawne i przejrzyste, a postępowania kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej dają gwarancję rzetelności kandydatów. NIK zaniepokojona jest jednak faktem spadającej liczby mianowań – spośród 1348 osób, które w 2011 r. zdały egzamin, mianowanie otrzymało 431 urzędników.

więcej treści z artykułu: NIK o służbie cywilnej

NIK sprawdzi, czy urzędy płacą abonament

NIK w ramach kontroli wykonania budżetu przez ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie oraz jednostki samorządowe sprawdza w tym roku m.in., czy kontrolowane instytucje państwowe opłaciły abonament radiowo-telewizyjny.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, czy urzędy płacą abonament

NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia, bezpodstawne karanie właścicieli samochodów za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd oraz pozyskiwanie przez samorządy z tego tytułu dochodów, które powinny zasilić budżet państwa. To tylko niektóre z uchybień jakie stwierdzili kontrolerzy NIK w działaniu straży gminnych i miejskich, które korzystają z fotoradarów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

NIK o przygotowaniu Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli administracja rządowa dobrze i sprawnie przygotowuje się do polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Rząd prawidłowo zaplanował niezbędne do przejęcia Prezydencji zadania, konsekwentnie je realizuje i umiejętnie korzysta z doświadczeń państw, które już przewodniczyły Radzie UE.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej

Przeczytaj treść ponownie