Wyszukane artykuły - "banki"


Artykuły (11):

Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?

NIK o wydatkach spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze

więcej treści z artykułu: Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?

Kredyty frankowe: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele

Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków. Najwyższa Izba Kontroli zbadała skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017. Negatywny wpływ na ochronę kredytobiorców miały także konieczność eliminowania niewłaściwych praktyk banków w drodze długotrwałych postępowań sądowych oraz niedookreślone kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec słabości instytucji państwowych, banki uzyskały korzyści, wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Tymczasem przy sprawnie działającym systemie ochrony konsumentów praktyki te powinny były zostać szybko wyeliminowane.

więcej treści z artykułu: Kredyty frankowe: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele

NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie miała źródła w nieprawidłowościach w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Działania naprawcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego były zbyt późne, by zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i zapobiec stratom klientów Banku – stwierdza NIK w wynikach kontroli sprawowania przez KNF nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem w Wołominie w latach 2013-2015.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła współpracę z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Izba będzie dzielić się informacjami ustalonymi podczas wykonywania czynności kontrolnych, które dotyczącą banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych firm inwestycyjnych.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

NIK nie wnosi większych zastrzeżeń do obsługi przez BGK rządowych programów wsparcia: Bank był odpowiednio przygotowany i skutecznie przekazywał przewidziane środki finansowe. Poprawy wymaga natomiast efektywność samych programów: należy lepiej zadbać o pełne zagospodarowanie funduszy i zachęcać do ich wykorzystania.

więcej treści z artykułu: NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

Ochrona praw klientów rynku finansowego w Polsce była w latach 2011-2013 nieskuteczna. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i powiatowych rzeczników konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie stwarzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie klientów rynku finansowego

NIK o działaniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zmniejszył liczbę kontroli w instytucjach zobowiązanych do rejestrowania podejrzanych transakcji. Nie zweryfikował też ponad 4,5 mln niekompletnych lub zawierających błędy informacji o operacjach przekraczających 15 tys. EUR. Zaniedbania te niosą ryzyko osłabienia prewencyjnej funkcji GIIF i mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (5 grudnia 2011)

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, podjęte w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym na rynku finansowym.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

Przeczytaj treść ponownie