Wyszukane artykuły - "budżet państwa"


Artykuły (25):

Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

W 2012 r. budżet państwa i budżet środków europejskich były wykonywane w warunkach pogłębiającego się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.

więcej treści z artykułu: Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

NIK o koncercie Madonny

Minister Sportu i Turystyki wydała publiczne pieniądze na koncert Madonny niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem – takie jest ostateczne stanowisko NIK po oddaleniu ministerialnych zastrzeżeń przez Kolegium Izby.

więcej treści z artykułu: NIK o koncercie Madonny

NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem NIK. Izba sprawdza, jak poszczególne instytucje gospodarowały w minionym roku publicznymi pieniędzmi. W Polsce takich instytucji jest niemal czterysta.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

NIK ocenia budżet państwa

Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011. Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 roku oraz rozpoczęte reformy systemowe, Kolegium NIK uznało, że podjęte przez rząd działania, choć idą w dobrym kierunku, to wciąż są niewystarczające do rozwiązania występujących problemów. Dlatego też dalsze reformowanie finansów publicznych powinno być kontynuowane.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet państwa

Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

- Budżet może być dla części Polaków zagadnieniem abstrakcyjnym, ale skutki jego wykonania odczuwamy na co dzień wszyscy. Kontrola budżetowa NIK pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak z zarządzania naszymi wspólnymi pieniędzmi wywiązał się rząd i podległe mu instytucje – wyjaśnia Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg.

więcej treści z artykułu: Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Cząstkowe wyniki kontroli wykonania budżetu państwa za 2010 rok prezentowali w lipcu przedstawiciele NIK na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych. Parlamentarzyści poznali także szczegóły raportu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ocena budżetu państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna, NIK zwraca jednak uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Ocena budżetu państwa

Dyscyplina finansów publicznych

Złamanie prawa o zamówieniach publicznych to od kilku lat najczęstsza przyczyna kierowania przez NIK zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Rocznie kontrolerzy wykrywają kilkaset przypadków łamania przepisów dotyczących należności Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: Dyscyplina finansów publicznych

NIK kontroluje wykonanie budżetu państwa za 2010 rok

Kontrolerzy NIK sprawdzają, jak publiczne instytucje spożytkowały przekazane im pieniądze. Ruszyła kontrola wykonania budżetu państwa za 2010 rok.

więcej treści z artykułu: NIK kontroluje wykonanie budżetu państwa za 2010 rok

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

Przeczytaj treść ponownie