Wyszukane artykuły - "budownictwo"


Artykuły (12):

NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

Wprowadzone od 1 września 2015 r. zmiany w rządowym Programie "Mieszkanie dla Młodych" znacząco zwiększyły zainteresowanie Programem. Kluczowe okazało się objęcie dopłatami zakupu lokali z rynku wtórnego. Umożliwiło to zakup pierwszego mieszkania większej liczbie młodych Polaków. NIK zwraca jednak uwagę, że ani wówczas, ani do czasu zakończenia kontroli wciąż nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dochodowych, warunkujących otrzymanie dofinansowania. W efekcie, wbrew założeniom, z dopłat – obok osób, dla których Program był jedyną drogą do zakupu mieszkania – korzystali także ci, których stać było na mieszkanie nawet bez pomocy państwa. NIK zauważa, że aktualny poziom przyznanego już dofinansowania i rosnące zainteresowanie Programem wskazują, że nie ma ryzyka niewykorzystania jego środków.

więcej treści z artykułu: NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę na Mazowszu

Postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy w województwie mazowieckim nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach. Opóźnienia spowodowane są w szczególności: brakiem dla części obszarów gmin planów zagospodarowania przestrzennego i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników. NIK stwierdziła także inne nieprawidłowości na różnych etapach procedury administracyjnej, w tym: niepowiadamianie stron o wszczęciu postępowania, czy istotne braki w dokumentacji.

więcej treści z artykułu: NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę na Mazowszu

NIK o realizacji wieloletnich programów budowlanych

Większość inwestorów nie działała wystarczająco skutecznie na rzecz prawidłowego przygotowania, planowego przebiegu oraz terminowego i sukcesywnego oddawania do użytku obiektów powstających w ramach wieloletnich programów budowlanych. Choć inwestorzy posiadali kompletną i aktualną dokumentację, a wykonawców robót budowlanych wybierano zgodnie z prawem, to jednak poszczególne inwestycje były mocno opóźnione. Przyczynił się do tego nieskuteczny nadzór oraz słabe wykorzystywanie przyznanych środków publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji wieloletnich programów budowlanych

Polski kłopot z azbestem [panel ekspertów]

NIK sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano aż do 2032 roku. Czy termin ten zostanie dotrzymany?

więcej treści z artykułu: Polski kłopot z azbestem [panel ekspertów]

Dlaczego nadzór budowlany musi się zmienić [wideo]

Czy w Polsce wciąż można budować co się chce, gdzie się chce i jak się chce? Janusz Laube z NIK tłumaczy, dlaczego Izba wystąpiła z wnioskiem o przeorganizowanie struktury nadzoru budowlanego.

więcej treści z artykułu: Dlaczego nadzór budowlany musi się zmienić [wideo]

NIK o nadzorze budowlanym

Nadzór budowlany nie działa skutecznie. Umyka mu zbyt wiele przypadków łamania prawa. Jego najsłabszym ogniwem są powiatowi inspektorzy, którzy pozostają w konflikcie interesów - są uzależnieni od samorządów, których inwestycje jednocześnie kontrolują. Zdaniem NIK nadzór budowlany powinien zostać zreorganizowany.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze budowlanym

NIK o polityce mieszkaniowej

W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań, a kolejne 200 tys. zostanie w najbliższym czasie wycofane z użytku. Sześć i pół mln Polaków mieszka w warunkach poniżej przyjętych norm i standardów. W ocenie NIK taka sytuacja to przede wszystkim konsekwencja braku spójnej polityki mieszkaniowej państwa. Zawieszane są kolejne programy wspomagające budownictwo, nawet jeśli cieszyły się zainteresowaniem inwestorów i obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o polityce mieszkaniowej

NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

Ponad 40 proc. gmin nie monitoruje stanu technicznego budynków. Okresowe kontrole wykonywane są nieterminowo, a zalecenia pokontrolne rzadko w pełni realizowane. W przypadku niektórych obiektów skala wykrytych przez NIK zaniedbań była tak duża, że istniało realne zagrożenie nie tylko dla mienia, ale również dla zdrowia i życia mieszkańców.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Wszędzie tam, gdzie interes publiczny styka się z interesem prywatnym, istnieje ryzyko korupcji. Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat opisuje przyczyny występowania tego zjawiska w Polsce. Walka z korupcją to jedno z priorytetowych działań NIK.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Przeczytaj treść ponownie