Wyszukane artykuły - "cudzoziemcy"


Artykuły (5):

Karta Polaka dla cierpliwych

NIK o przyznawaniu Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP.

więcej treści z artykułu: Karta Polaka dla cierpliwych

NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

Polska prowadzi otwartą i przyjazną politykę dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy. W 2012 r. wprowadzono uproszczony system pozyskiwania pracowników z niektórych krajów zza wschodniej granicy Polski. Skorzystało z niego wielu Ukraińców – polskie konsulaty na Ukrainie w latach 2014 – 2016 wydały ponad 3 mln wiz, w tym 1,3 mln wiz pracowniczych. Jednak uproszczony system był także powszechnie wykorzystywany do wyłudzania wiz i umożliwiania cudzoziemcom przyjazdu do strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. NIK w składającym się z dwóch części materiale prezentuje problemy i najważniejsze zagadnienia dotyczące migracji zarobkowej z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy

NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

Obowiązujące przepisy, ograniczające kompetencje wojewodów, Straży Granicznej i urzędów pracy w zakresie kontrolowania i monitorowania procesu zatrudniania cudzoziemców, dopuszczały do nagminnego wykorzystywania wprowadzonych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy do przyjazdu osób do krajów strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. W ocenie NIK obecny system wymaga zmian, gdyż działa na szkodę zarówno interesów gospodarczych Polski, jak i Unii Europejskiej. W związku ze zidentyfikowanymi w kontroli problemami, NIK zapowiada ogólnopolską kontrolę tego obszaru.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

NIK o udzielaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce

Przyjmowanie przez polską administrację wniosków o nadanie statusu uchodźcy odbywało się zgodnie z prawem. Prawidłowo zorganizowano i prowadzono także strzeżone i pobytowe ośrodki dla cudzoziemców. NIK zwraca jednak uwagę na braki dotyczące sprawowanego nadzoru i przygotowania organów państwa do realizacji ustawowych zadań. Nieprawidłowości dotyczyły także sprawności realizacji procedur uchodźczych, które zdaniem Izby mogą się jeszcze dodatkowo wydłużyć poprzez nowo wprowadzony rozdział postępowań o nadanie statusu uchodźcy.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce

Przeczytaj treść ponownie