Wyszukane artykuły - "edukacja"


Artykuły (46):

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Niemal połowa polskich szkół nie ma sali gimnastycznej. Blisko 30 proc. istniejących salek to pomieszczenia mniejsze niż niejedno mieszkanie. 75 proc. szkół nie zapewnia uczniom właściwego poziomu bezpieczeństwa w czasie lekcji w-f. M.in. z tego powodu rośnie liczba uczniów, którzy unikają udziału w tych zajęciach.

więcej treści z artykułu: NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

Nie wszyscy więźniowie, którzy chcą się uczyć, mogą to robić. Powodem jest brak miejsc w przywięziennych szkołach. Ci, którzy już uczęszczają na zajęcia, uczą się w trudnych warunkach – pomieszczenia do nauki są ciasne i duszne. Szwankuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne – szczególnie do nauki zawodu.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

NIK o kształceniu pielęgniarek

W systemie kształcenia pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, realizowanym w publicznych szkołach wyższych, NIK znalazła kilka nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu pielęgniarek

Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy informacje o wynikach kontroli przedstawiła NIK w marcu br. na forum komisji sejmowych. Posłowie zasiadający w komisjach zapoznali się z rezultatami audytów dot. kształcenia dorosłych, zmian klimatu oraz funduszy ochrony środowiska.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o kształceniu dorosłych

Zawody, jakich uczą się słuchacze (często bezrobotni, poszukujący pracy) w szkołach dla dorosłych, nie są dostosowane do potrzeb rynku. W minionym roku szkolnym ponad połowa ze słuchaczy tych szkół kształciła się w 20 zawodach, w których panuje największe bezrobocie (pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny, technik handlowiec, technik mechanik, kucharz małej gastronomii).

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu dorosłych

NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Wojskowe szkoły podoficerskie kształcą zbyt mało absolwentów. Poziom nauczania w większości szkół jest niewystarczający w stosunku do potrzeb nowoczesnej armii. Nakłady na wojskowe szkolnictwo są za niskie, a w wielu szkołach wykładowcy posługują się przestarzałym sprzętem dydaktycznym.

więcej treści z artykułu: NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Przeczytaj treść ponownie