Wyszukane artykuły - "ETO"


Artykuły (40):

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne i polski przedstawiciel w ETO, Janusz Wojciechowski spotkali się z członkami Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołanej w 2015 r. przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przedstawiono działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz listę wdrożonych już oraz proponowanych przez Radę zmian w prawie.

więcej treści z artykułu: Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Wizyta szefa ETO w Polsce

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne wybrał Najwyższą Izbę Kontroli jako cel swojej pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej. NIK i ETO od lat blisko ze sobą współpracują. Obecnie obie instytucje intensywnie przygotowują się do równoległej kontroli jakości powietrza w Polsce i Europie. Po rozmowach w Najwyższej Izbie Kontroli Klaus-Heiner Lehne spotka się także z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzym Kwiecińskim.

więcej treści z artykułu: Wizyta szefa ETO w Polsce

ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkał się z kierownictwem NIK, by zaprezentować najważniejsze tegoroczne ustalenia ETO. Trybunał, który pełni rolę strażnika finansów Unii Europejskiej, blisko współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli i wysoko ocenia kompetencje polskich kontrolerów. Janusz Wojciechowski (który sam stał na czele NIK w latach 1995-2001) podkreślił, że profesjonalizm działań NIK jest wysoko oceniany przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

ETO zaprasza NIK do współpracy przy przeglądzie horyzontalnym

ETO przygotowuje przegląd horyzontalny dotyczący realizacji strategii UE w dziedzinie energii i klimatu. Trybunał chce w szerokim opracowaniu wykorzystać wnioski z raportów publikowanych przez krajowe organy kontroli, w tym NIK. W Warszawie z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim rozmawiali o tym dwaj członkowie ETO: Phil Wynn Owen z Wielkiej Brytanii oraz Janusz Wojciechowski z Polski.

więcej treści z artykułu: ETO zaprasza NIK do współpracy przy przeglądzie horyzontalnym

Prezesi o współpracy NIK i ETO

W Bratysławie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z nowo wybranym prezesem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehnem. Obaj szefowie najwyższych organów kontroli byli zgodni, że nadal konieczne jest ścisłe współdziałanie NIK i ETO, zwłaszcza w kontekście prowadzenia wspólnych kontroli oraz dyskusji ws. możliwości wyrażenia poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotkanie nowo wybranego prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z prezesem Najwyższej Izby Kontroli było jednym z pierwszych spotkań z szefami europejskich organów kontroli.

więcej treści z artykułu: Prezesi o współpracy NIK i ETO

Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego

Szefowie najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej (tzw. Komitetu Kontaktowego) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Bratysławie, by rozmawiać o polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz o współpracy z organami kontroli: Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował wnioski z kontroli wdrażania polityki energetycznej w Polsce oraz przedstawił informacje ze współpracy z urzędami kontroli państw stowarzyszonych z Unią Europejską.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego

NIK na posiedzeniu Zarządu EUROSAI

W Luksemburgu odbyło się 44. posiedzenie zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), w którym uczestniczyła delegacja NIK – na czele z Prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim. Wzięli w nim udział również przedstawiciele m.in. Holandii, Hiszpanii, Finlandii, Węgier, Niemiec, Czech, Estonii, Ukrainy, Portugalii, Litwy, Mołdawii i Turcji. Prezes NIK spotkał się także z nowym przedstawicielem Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Januszem Wojciechowskim.

więcej treści z artykułu: NIK na posiedzeniu Zarządu EUROSAI

Największa pod względem wartości kontrola NIK w 2016 roku

Najwyższa Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Państwowy Urząd Kontroli Republiki Chorwacji sprawdzą, czy unijny instrument JASPERS spełnia swoje zadanie. Dziś w Luksemburgu szefowie trzech instytucji kontrolnych podpisali w tym celu oficjalne porozumienie o współpracy. W Polsce w ramach JASPERS, który stanowi instrument finansowania prac przygotowawczych do realizacji największych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowano projekty o wartości ponad 120 mld PLN. Biorąc pod uwagę wartość projektów przygotowanych przy pomocy tego instrumentu, będzie to największa pod względem wartości kontrola NIK w 2016 roku.

więcej treści z artykułu: Największa pod względem wartości kontrola NIK w 2016 roku

ETO o realizacji budżetu UE – Polska na tle innych państw

Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawił w Najwyższej Izbie Kontroli sprawozdanie roczne ETO dotyczące wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2014. Wyniki audytu dają podstawy do stwierdzenia, że Polska na tle innych państw stosunkowo dobrze radzi sobie z regułami wydawania unijnych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: ETO o realizacji budżetu UE – Polska na tle innych państw

Przeczytaj treść ponownie