Wyszukane artykuły - "fundusze unijne"


Artykuły (36):

Korzyści z członkostwa Polski w UE

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. Od 2008 roku systematycznie wzrasta ich wykorzystanie. Augustyn Kubik, przedstawiciel naszego kraju w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, analizuje dane z trudnych dla Europy lat i pokazuje korzyści z członkostwa Polski w UE.

więcej treści z artykułu: Korzyści z członkostwa Polski w UE

NIK o zarządzaniu rezerwami dewizowymi przez NBP

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013. W badanym okresie poziom rezerw był adekwatny do sytuacji gospodarczej kraju. NBP zapewnił ich bezpieczeństwo, płynność odpowiednią do potrzeb oraz osiągnął dodatnią stopę zwrotu z ich inwestowania.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu rezerwami dewizowymi przez NBP

NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

Zakłady opieki zdrowotnej w województwie podlaskim nagminnie podawały nieprawdziwe dane we wnioskach, aby zwiększyć szanse na dofinansowanie zakupów aparatury medycznej ze środków unijnych. Zawyżały spodziewane efekty swoich działań, obiecując np. nierealny wzrost liczby świadczeń medycznych lub ich dostępności. W rezultacie nie były w stanie osiągnąć zakładanych celów, a tym samym wywiązać się z umowy. NIK wykryła, że na 10 zbadanych wniosków o dofinansowanie aż trzy nie powinny go otrzymać.

więcej treści z artykułu: NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

O przygotowaniu Polski do wykorzystania środków UE

82,5 mld euro może otrzymać Polska z budżetu UE w ramach unijnej polityki spójności. Nieprzestrzeganie europejskich regulacji może grozić utratą pieniędzy. NIK sprawdzi jak polska administracja jest przygotowana do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania. Kontrola rozpoczęła się panelem ekspertów. Gospodarzem prowadzącym dyskusję był Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: O przygotowaniu Polski do wykorzystania środków UE

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o powodziach (1994-2012)

Najwyższa Izba Kontroli, poczynając od 1994 roku, kilkanaście razy w różnych częściach kraju sprawdzała, jak wygląda stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o powodziach (1994-2012)

NIK o inwestycjach drogowych w miastach

Wzrasta liczba inwestycji drogowych prowadzonych w największych polskich miastach. W ostatnich latach zbudowano i zmodernizowano tam blisko 26 proc. więcej dróg niż w okresie 2004-2007, a kwota pozyskanych na ten cel dotacji z UE wyniosła 930 mln złotych. Z drugiej strony większość zadań realizowana była z opóźnieniami, samorządy nie umiały w pełni wykorzystać własnych środków i zdarzało się, że traciły unijne dofinansowanie. Warszawa, Lublin i Poznań straciły w ten sposób łącznie 25 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach drogowych w miastach

NIK o urządzeniach melioracji wodnych

Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

więcej treści z artykułu: NIK o urządzeniach melioracji wodnych

NOK o kosztach i korzyściach kontroli funduszy strukturalnych

Koszty kontroli funduszy strukturalnych rosły z roku na rok w każdym z dwunastu skontrolowanych państw członkowskich. Przeważająca większość wydatków generowana była przez instytucje zarządzające, a na różne koszty działań kontrolnych mogła mieć wpływ odmienna organizacja systemu wdrażania funduszy w poszczególnych państwach.

więcej treści z artykułu: NOK o kosztach i korzyściach kontroli funduszy strukturalnych

NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Zakupiona przez Polskę 11 lat temu w ramach projektu PHARE spalarnia odpadów niebezpiecznych do dziś stoi bezczynnie w magazynie w Gliwicach. Przez ponad dekadę nie udało się znaleźć miejsca, w którym można by ją zainstalować i uruchomić. Warte 6,5 mln zł urządzenie straciło już połowę swojej wartości, a Komisja Europejska wobec fiaska projektu nakazała Polsce zwrot ponad 1,6 mln EUR.

więcej treści z artykułu: NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Przeczytaj treść ponownie