Wyszukane artykuły - "fundusze"


Artykuły (3):

NIK o realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO mógł pełnić istotną rolę we wdrażaniu rozwiązań pilotażowych i zbieraniu doświadczeń w zlecaniu zadań publicznych i realizowaniu polityki państwa przy udziale organizacji pozarządowych. Nie odegrał jednak takiej roli, a wady przyjętych wskaźników sprawiły, że nie dysponowano narzędziami do wiarygodnej oceny osiągania celów programów. Brakowało też podstaw do rzetelnej oceny trwałości i jakości dotowanych projektów. Co więcej - sposób zarządzania programami FIO utrudniał porównywanie nakładów i efektów pomiędzy poszczególnymi ofertami, a tym samym wybór w konkursach najbardziej efektywnych projektów. Także sposób sprawowania nadzoru nad wykonaniem dotowanych zadań nie gwarantował przestrzegania ustawowych zasad efektywności wykorzystania środków publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie przez administrację publiczną funduszy ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. Polska otrzymała najwyższą - w wysokości 489 mln franków szwajcarskich – pomoc spośród 10 państw, którym przyznano wsparcie. Wzrost kursu franka spowodował wygospodarowanie dodatkowych środków, przez co kontrolowanym jednostkom samorządu terytorialnego udało się zrealizować więcej inwestycji niż pierwotnie planowano. NIK jedynie zaleca dołożenie starań, aby przyspieszyć realizację niezakończonych inwestycji, tak aby do połowy czerwca rozdysponować wszystkie przyznane fundusze.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

Fundusze ochrony środowiska

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska opieszale egzekwują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska naturalnego, co powoduje ich przedawnienie. Powiaty i gminy wydały z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponad 28 mln zł m.in. na remonty dróg, zamiast - jak prawo stanowi - na poprawę jakości wód i powietrza. W ostatnim swoim raporcie NIK wskazała także na nieprawidłowe ustalenie przez niektóre gminy i powiaty opłat za usuwanie drzew i krzewów.

więcej treści z artykułu: Fundusze ochrony środowiska

Przeczytaj treść ponownie