Wyszukane artykuły - "gospodarka morska"


Artykuły (9):

NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

Funkcjonowanie skontrolowanych centrów pierwszej sprzedaży ryb pozytywnie wpłynęło na rozwój portów i przystani morskich, w których te centra były zlokalizowane. Pozyskanie środków europejskich przyniosło korzyści w postaci nowo wybudowanych, bądź wyremontowanych centrów. Dzięki nowej infrastrukturze do wyładunku i przechowywania ryb poprawiła się jakość produktów m.in. poprzez skrócenie czasu wyładunku i transport ryb w warunkach chłodniczych. Zaczęły powstawać też organizacje producenckie, reprezentujące interesy ekonomiczne rybaków.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

NIK o nadzorze nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym

NIK ustaliła, że inwestycje w pasie nadbrzeżnym mogą powstawać w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Nie ma bowiem planowania przestrzennego na terenach przylegających do brzegu morskiego. Aż 80 proc. tego terenu nie było objęte planami zagospodarowania, dzięki czemu można było tam budować na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych. Stwierdzono również liczne przypadki samowoli budowlanych. W efekcie gminy i powiaty często nawet nie wiedziały o nieruchomościach postawionych w pasie nadbrzeżnym.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym

NIK o funkcjonowaniu portów morskich

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko poprawił się dostęp do portów od strony morza i lądu. Barierą rozwoju spółek zarządzających portami są też problemy z uzyskaniem kontroli nad terenem, który często pozostaje własnością innych podmiotów.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu portów morskich

Ochrona brzegów morskich

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej przed erozją i ingerencją w środowisko naturalne jest nieskuteczna. Przebieg linii brzegowej zmienia się w sposób niekontrolowany. Poważnym problemem jest nielegalna działalność gospodarcza i rozbudowa na brzegach infrastruktury turystycznej. Takie działanie degraduje przyrodę i jest sprzeczne z ochroną środowiska naturalnego.

więcej treści z artykułu: Ochrona brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

Kontrolerzy NIK stwierdzili sporo nieprawidłowości przy realizacji programu operacyjnego dotyczącego rozwoju rybołówstwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał fundację FAPA do wykonywania zadań zawartych w programie z naruszeniem zasad wyboru najkorzystniejszej oferty. Minister nie poinformował, ani nie zaprosił do złożenia oferty innych podmiotów.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

NIK o warunkach rozwoju portów morskich

Polskie porty stają się coraz bardziej atrakcyjne i konkurencyjne na międzynarodowym rynku transportowym. Ich pozycję osłabiają jednak zbiurokratyzowane procedury, m.in. przy odprawie ładunków, oraz niewystarczające środki na finansowanie koniecznych inwestycji. Pilną sprawą jest także poprawa jakości transportu kolejowego, który ma istotny wpływ na dostępność do portów.

więcej treści z artykułu: NIK o warunkach rozwoju portów morskich

Ochrona brzegów morskich

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność administracji morskiej podczas pięciu pierwszych lat wdrażania "Programu ochrony brzegów morskich" (2004-2008). Bez zmian w ustawie, dotyczących sposobu finansowania Programu, oraz bez aktywniejszego pozyskiwania środków unijnych, realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną brzegów morskich może się nie powieść.

więcej treści z artykułu: Ochrona brzegów morskich

Przeczytaj treść ponownie