Wyszukane artykuły - "gospodarka wodna"


Artykuły (31):

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

W latach 2013-2015 gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe woj. lubuskiego nie wywiązywały się prawidłowo z obowiązku dostarczania mieszkańcom wody pitnej. Wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa miały problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody. Najczęściej stwierdzano w niej obecności bakterii z grupy coli. Pomimo problemów z jakością wody nie podjęto żadnych działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarne, a ujęcia wody nie były odpowiednio zabezpieczone. Kontrolerzy NIK stwierdzili także znaczące marnotrawstwo wody, którego kosztami obciążano konsumentów.

więcej treści z artykułu: NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie odbiegało od poziomu inflacji w Polsce. Także wzrost nakładów na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – choć znaczący – nie był wystarczającym uzasadnieniem skali wzrostu cen.

więcej treści z artykułu: NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

NIK o dostępie do jezior

Brak zainteresowania i dbałości o powierzony majątek wytyka NIK większości zarządców publicznych jezior. Niemal nie korzystają oni z prawa do inwentaryzacji, rzadko kontrolują stan linii brzegowej, a zlokalizowane samowole budowlane likwidują incydentalnie i nieskutecznie. Wykorzystuje to część właścicieli nieruchomości położonych nad jeziorami i nielegalnie grodzi dostęp do jezior, uniemożliwiając obywatelom swobodne korzystanie z plaż i terenów przybrzeżnych jezior należących do Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

NIK o ochronie rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

W latach 2007-2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości transgranicznej Bugu, pomimo poprawy niektórych wskaźników zanieczyszczeń na dopływach zlewni Bugu. Stan wód samej rzeki Bug został oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły. Przyczyną tego, były głównie zanieczyszczenia wód Bugu poza granicami Polski, tj. na terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Na zagrożenia z tym związane NIK zwracała już uwagę w 2006 r., stawiając wiele wniosków pokontrolnych.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

Od kilku lat na ochronę przed zanieczyszczeniami i oczyszczanie wód Odry wydaje się ponad miliard złotych rocznie. Efekty tych nakładów są widoczne: niemal wszystkie miasta w dorzeczu Odry mają już oczyszczalnie i zauważalnie spada ilość nieoczyszczonych ścieków, odprowadzanych do Odry. NIK potwierdza, że pieniądze na ten cel wydawane są zgodnie z prawem, ale zwraca uwagę na wolne tempo poprawy: oczekiwany stan dobry posiada obecnie 21 proc. rzek oraz 3 proc. jezior.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

Samorządy województw śląskiego i małopolskiego nie wiedziały, które obszary na ich terenie są zagrożone powodzią i suszą, przygotowane programy małej retencji były od lat nieaktualne, a ich realizacja opóźniona. Tym samym nie można było należycie wykorzystać skutecznego narzędzia, jakim jest mała retencja do walki ze skutkami długotrwałych susz i powodzi. O wiele lepiej poradziły sobie z tą problematyką Lasy Państwowe, które dzięki przeprowadzonym inwestycjom zwiększyły pojemność retencyjną zarządzanych obszarów.

więcej treści z artykułu: NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry okazał się zbyt trudny do zakończenia w pierwotnym terminie. Z uwagi na problemy związane z kluczowymi inwestycjami: Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego i budową Zbiornika Racibórz (które miały zostać oddane do użytku już w 2008 r. i w 2011 r.), w ocenie NIK, zagrożony jest nawet kolejny termin zakończenia Projektu – grudzień 2017. W konsekwencji powstałych opóźnień wykonane dotychczas prace ani nie chronią przed skutkami wezbrań podobnych do tych z lipca 1997 r., ani nie eliminują ryzyka skutków powodzi o skali takiej jak w 2010 r.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej

NIK o gospodarce rybackiej na jeziorach mazurskich

Od co najmniej siedmiu lat blisko 20 proc. obwodów rybackich w woj. warmińsko-mazurskim pozostaje niezagospodarowanych. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej nie użytkują tych wód. Nie przekazują też ich do wykorzystania innym firmom lub stowarzyszeniom, które dbałyby o właściwe zarybianie i odłowy. Zarządy sprzedają jednak zezwolenia wędkarzom na połów w tych akwenach, mimo że nie uzupełniają w nich narybku.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarce rybackiej na jeziorach mazurskich

NIK o powodziach (1994-2012)

Najwyższa Izba Kontroli, poczynając od 1994 roku, kilkanaście razy w różnych częściach kraju sprawdzała, jak wygląda stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o powodziach (1994-2012)

NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Polska wciąż nie jest przygotowana na powódź – alarmuje NIK. Nie opracowano krajowego i regionalnych planów ochrony przeciwpowodziowej. Z powodu chronicznego niedofinansowania buduje się coraz mniej nowych budowli hydrotechnicznych, a stan techniczny dotychczasowych, często bardzo starych budowli, zbyt rzadko remontowanych, systematycznie się pogarsza.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Przeczytaj treść ponownie