Wyszukane artykuły - "gospodarka wodna"


Artykuły (30):

NIK o urządzeniach melioracji wodnych

Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

więcej treści z artykułu: NIK o urządzeniach melioracji wodnych

NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

Na terenach nieobjętych instalacją kanalizacyjną część ścieków z przydomowych zbiorników z dużym prawdopodobieństwem odprowadzana jest wprost do środowiska. To poważne zagrożenie sanitarne i ekologiczne. Gminy starają się rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale popełniają przy tym wiele błędów. W konsekwencji dochodzi do opóźnień i marnotrawienia pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

NIK o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne używają przestarzałych i awaryjnych urządzeń. W konsekwencji powszechnie marnują wyprodukowaną przez siebie wodę, co ma wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez odbiorców. NIK wskazuje także, że przedsiębiorstwa przez lata nierzetelnie określały taryfy za swoje usługi, nie weryfikując co roku ważnych informacji ekonomicznych, czym naraziły część gmin na straty.

więcej treści z artykułu: NIK o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

W dorzeczu Odry wciąż może powtórzyć się tragedia z 1997 lub 2010 roku. „Program dla Odry 2006” jest realizowany ze znacznymi opóźnieniami. To, co już zbudowano lub zmodernizowano, nie chroni wystarczająco przed powodziami. Fatalny jest stan 1/3 wałów, a od ostatniej kontroli NIK w 2007 r. niewiele się zmieniło.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

NIK o dostępie do jezior

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne - głównie z powodu słabości i opieszałości urzędników.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

NIK o ochronie przeciwpowodziowej na Lubelszczyźnie

Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią, brak przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej - to tylko niektóre zarzuty NIK po kontroli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej na Lubelszczyźnie

Kolegium NIK o melioracjach wodnych

Straty, które wyrządzają powodzie, sięgają miliardów złotych. O roli i znaczeniu melioracji wodnych, m.in. w systemie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, dyskutowali na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium Najwyższej Izby Kontroli eksperci i zaproszeni goście.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o melioracjach wodnych

NIK o utrzymaniu melioracji wodnych

Rowy, studzienki i przepusty melioracyjne w województwie podlaskim są niedrożne. Nie dbają o nie ani właściciele, ani starostowie. Zaniedbane i niesprawne urządzenia melioracyjne utrudniają gospodarowanie na użytkach rolnych i grożą lokalnymi podtopieniami – alarmuje NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu melioracji wodnych

NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Straty wyrządzane przez powodzie stale się zwiększają. W ciągu ostatnich trzech lat tylko w województwie małopolskim i świętokrzyskim wyniosły one blisko miliard złotych. Mimo to nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków i przydrożnych rowów. Każda następna powódź może wywołać duże straty - ostrzega NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Fundusze ochrony środowiska

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska opieszale egzekwują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska naturalnego, co powoduje ich przedawnienie. Powiaty i gminy wydały z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponad 28 mln zł m.in. na remonty dróg, zamiast - jak prawo stanowi - na poprawę jakości wód i powietrza. W ostatnim swoim raporcie NIK wskazała także na nieprawidłowe ustalenie przez niektóre gminy i powiaty opłat za usuwanie drzew i krzewów.

więcej treści z artykułu: Fundusze ochrony środowiska

Przeczytaj treść ponownie