Wyszukane artykuły - "internet"


Artykuły (7):

NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

Najwyższa Izba Kontroli została dobrze oceniona w Raporcie Dostępności 2017. Na konferencji „Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi” - podczas której zaprezentowane zostały wyniki raportu - prezes Krzysztof Kwiatkowski zadeklarował, że NIK będzie konsekwentnie wspierać pozarządowe inicjatywy na rzecz włączenia cyfrowego osób o specjalnych potrzebach i systematycznie sprawdzać, czy podmioty publiczne spełniają pod tym względem wszystkie swoje obowiązki.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej

Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome. Składa się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim tylko nieco ponad 1 proc. dorosłych Polaków posiada profil zaufany, umożliwiający korzystanie z e-usług. Wciąż także wielu Polaków nie ma zaufania do drogi elektronicznej i woli osobiście udać się do urzędu. Dlatego NIK podkreśla, że usługi elektroniczne powinny być bezpieczne, intuicyjne i dostępne dla obywateli w dogodnym dla nich czasie, czyli świadczone nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Istotne jest także, by udostępniane e-usługi dotyczyły spraw najczęściej załatwianych w urzędach i tym samym odpowiadały na potrzeby obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej

NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Nie wszystkim instytucjom udało się wywiązać z tego zadania. Część witryn wymaga jeszcze wielu poprawek i sporych nakładów pracy. NIK przypomina, że obowiązek dostosowania dotyczy nie tylko urzędów administracji publicznej, ale wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.

więcej treści z artykułu: NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

NIK o Internecie szerokopasmowym

Trwa budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na rok przed ostatecznym terminem zakończenia inwestycji wybudowano i odebrano nieco ponad 20 proc. planowanej sieci. Unijne dofinansowanie wykorzystano w 37 proc. Odpowiedzialny za inwestycje Minister Infrastruktury uspokaja, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

więcej treści z artykułu: NIK o Internecie szerokopasmowym

NIK o dostępie do sieci i usługach telekomunikacyjnych

Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno. Zdaniem NIK istnieje realne zagrożenie, że ponad 1 mld euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel, nie zostanie w pełni wykorzystane. Brakuje bowiem koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami i ministerstwami za nie odpowiedzialnymi, na przeszkodzie stoją też skomplikowane procedury przetargowe, a także obawa samych samorządów przed korzystaniem z unijnych funduszy. Izba negatywnie ocenia także realizację projektu utworzenia i rozwoju Polskiej Biblioteki Internetowej.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do sieci i usługach telekomunikacyjnych

Kontrole NIK na listopadowych posiedzeniach komisji sejmowych

Raporty NIK o handlu internetowym, unijnych projektach środowiskowych, naborze na stanowiska urzędnicze oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w administracji publicznej były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach listopadowych komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na listopadowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o e-handlu

Na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty. Wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, bo urzędy skarbowe i celne mają problemy z kontrolą sklepów i usługodawców, działających w Internecie.

więcej treści z artykułu: NIK o e-handlu

Przeczytaj treść ponownie