Wyszukane artykuły - "kolej"


Artykuły (19):

NIK o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym

NIK ocenia negatywnie zapewnienie przez PKP PLK bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Z powodu wieloletnich zaniedbań linie kolejowe, rozjazdy i stacje są w złym stanie.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym

NIK o inwestycjach infrastrukturalnych PKP PLK SA

Brak dostatecznej liczby sprawnie prowadzonych inwestycji to główna przyczyna złego stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Taka sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. NIK dostrzega, że w ostatnim czasie wzrosła liczba przedsięwzięć zmierzających do zmodernizowania infrastruktury kolejowej. Niestety ponad połowa skontrolowanych inwestycji prowadzonych przez PKP PLK ma opóźnienia. Sięgają one nawet 29 miesięcy w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach infrastrukturalnych PKP PLK SA

NIK o ratownictwie technicznym na kolei

Służby kolejowego ratownictwa technicznego nie są przygotowane do sprawnego usuwania skutków wypadków i udrażniania linii kolejowych. Brakuje im nowoczesnego sprzętu, ratownicy są źle wyszkoleni, a zarządcy linii kolejowych nie inwestują w rozwój zespołów ratowniczych. W konsekwencji co szósta jednostka ratownictwa kolejowego utraciła gotowość operacyjną.

więcej treści z artykułu: NIK o ratownictwie technicznym na kolei

NIK o niebezpiecznych przewozach

Materiały niebezpieczne – łatwopalne, wybuchowe, żrące, a nawet promieniotwórcze – przewożone są w Polsce często w godzinach największego ruchu, w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz terenów ekologicznych. Przy ich transporcie dochodzi do coraz częstszych wypadków i awarii. Wojewodowie i marszałkowie województw nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, a osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przewóz takich materiałów są do tego źle przygotowane.

więcej treści z artykułu: NIK o niebezpiecznych przewozach

NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne

Pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla transportu kolejowego wciąż nie została zagospodarowana. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie tylko nie przynosi zysków, ale co roku generuje niepotrzebne wielomilionowe koszty. Znaczny majątek PKP SA pozostaje niewykorzystany, a oddłużaniem kolei wciąż obciążany jest budżet państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne

NIK o EURO 2012

W przygotowaniach do EURO 2012 nastąpił postęp. Jednak skala opóźnień, zarzuconych przedsięwzięć oraz źle wykonanych inwestycji jest na tyle duża, że może to zagrażać prawidłowemu przebiegowi imprezy.

więcej treści z artykułu: NIK o EURO 2012

NIK o Grupie PKP

Polska kolej jest w poważnych tarapatach. Po 8 latach reform i 3 programach naprawczych zadłużenie Grupy PKP na koniec 2008 r. wynosiło 6,8 mld złotych. Spółki Grupy mają fatalne wyniki finansowe. Do tej pory nie przekazano im należnego majątku, a one same działają w ramach jednej struktury, co wyklucza ich konkurencyjność. Nieskuteczna restrukturyzacja spółek Grupy PKP uniemożliwia ich prywatyzację.

więcej treści z artykułu: NIK o Grupie PKP

Kontrola NIK w PKP Cargo

Przewoźnicy kolejowi w Polsce nie są traktowani jednakowo, ponieważ PKP Cargo ogranicza dostęp do infrastruktury, którą wbrew przepisom dysponuje. PKP Cargo nie otrzymało od PKP SA tego, co mu się rzeczywiście należało: infrastruktury do napraw taboru i gruntów pod centra logistyczne. Wydzierżawiono im natomiast mienie, którego mieć nie powinno: tory, place ładunkowe, rampy, itp. W efekcie przewoźnik wykonuje obecnie dodatkowo zadania zarządcy infrastruktury. Skutkiem tego jest, obok działań prowadzących do ograniczenia konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych, pogarszający się stan techniczny użytkowanych torów i rozjazdów.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w PKP Cargo

NIK o monitorowaniu inwestycji kolejowych w PKP PLK SA

Opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2013. Lokalny System Informatyczny jeszcze nie powstał, a instrukcje, na podstawie których mają działać, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem PKP PLK podpisała już umowy wstępne.

więcej treści z artykułu: NIK o monitorowaniu inwestycji kolejowych w PKP PLK SA

Przeczytaj treść ponownie