Wyszukane artykuły - "kultura"


Artykuły (17):

Cmentarze wojenne potrzebują większej opieki

Pieniądze przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na właściwą opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi - ustaliła NIK. Izba przypomina o tym w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po kontroli w południowo-wschodniej Polsce, złożyła wniosek do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków na ten cel, ponieważ to właśnie władze publiczne mają obowiązek troszczenia się o tego rodzaju miejsca pamięci, co wynika zarówno z prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Jednocześnie NIK wskazuje na potrzebę zaktualizowania przepisów dotyczących mogił i nekropolii wojennych. Stąd wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o opracowanie koncepcji takich zmian.

więcej treści z artykułu: Cmentarze wojenne potrzebują większej opieki

Kontrola NIK w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Długi, faktury płacone z opóźnieniem, pustoszejąca widownia. I dyrektor we wszystkich rolach: aktora, scenografa i reżysera jednocześnie – taki obraz Teatru Polskiego we Wrocławiu pokazuje zakończona tam niedawno kontrola NIK. Z uwagi na skalę, wagę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości kontrolerzy negatywnie ocenili działalność Teatru w zakresie wydatkowania pieniędzy na prowadzenie działalności kulturalnej.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

NIK o ochronie zabytków archeologicznych odkrytych podczas inwestycji budowlanych

więcej treści z artykułu: Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

NIK o Fundacji Czartoryskich

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi transakcji pomiędzy: polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją XX Czartoryskich w Krakowie, a następnie pomiędzy tą Fundacją a Fundacją Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski już w kwietniu br. na podstawie ustawy o NIK zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie Kontroli doraźnej.

więcej treści z artykułu: NIK o Fundacji Czartoryskich

NIK o zabytkach architektury drewnianej

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków mają formę papierowych ksiąg i nie dostarczają pełnej wiedzy o ich stanie.

więcej treści z artykułu: NIK o zabytkach architektury drewnianej

NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż działania podejmowane przez skontrolowane miasta wpłynęły na ograniczenie liczby nośników reklamowych i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej. Najlepsze efekty osiągnięto w Krakowie i we Wrocławiu. Tam na Rynku Głównym i w obrębie Starego Miasta zniknęło wiele nielegalnych reklam. Niewiele zmieniło się natomiast w Radomiu, Warszawie oraz w Zakopanem (w parku kulturowym Kotliny Zakopiańskiej). Izba podkreśla, że uporządkowanie przestrzeni publicznej to proces długotrwały, wymagający dużego zaangażowania i konsekwencji ze strony samorządu terytorialnego w wielu obszarach jego działalności takich jak np. tworzenie parków kulturowych, odpowiednie zarządzanie pasem drogowym, czy uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

więcej treści z artykułu: NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

W Polsce nadal nie opracowano strategii restytucji utraconych dzieł sztuki, w tym w wyniku II wojny światowej. Nie wdrożono również w prawie polskim kompleksowych regulacji dotyczących restytucji dóbr kultury, w tym wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/60/UE), co zapewniłoby skuteczniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększyło możliwości odzyskiwania utraconych dzieł sztuk. Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki – MKiDN i MSZ – nie współpracowały prawidłowo ze sobą, a zadania związane z odzyskiwaniem dzieł sztuki realizowały w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych. W konsekwencji w ciągu prawie 6 lat odzyskano zaledwie 28 pojedynczych oraz 6 zespołów dzieł sztuki.

więcej treści z artykułu: NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

NIK o rozwoju czytelnictwa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wzrosła z 39% w 2012 r. do 42% w 2014 r., a 58% osób nie przeczytało w 2014 r. żadnej książki (61% w 2012 r.), jednak tendencje te były nietrwałe. W 2015 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju czytelnictwa

Przeczytaj treść ponownie