Wyszukane artykuły - "lasy"


Artykuły (11):

Drzewa w gąszczu przepisów

NIK o usuwaniu drzew i krzewów oraz zagospodarowaniu pozyskanego drewna

więcej treści z artykułu: Drzewa w gąszczu przepisów

Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

Tylko 56 proc. ogółu dróg leśnych jest w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym, a aż 76 proc. ogółu dojazdów pożarowych nie spełnia wszystkich aktualnych wymagań, niezbędnych dla prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych. Nadal 44 proc. dojazdów pożarowych jest w złym lub średnim stanie technicznym. W opinii NIK przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania, których nie można wyeliminować w ciągu kilku lat.

więcej treści z artykułu: Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

NIK o drogach leśnych w woj. warmińsko-mazurskim

Skontrolowane nadleśnictwa gospodarnie i celowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Inwestycje te przyczyniły się do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna, a także do zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej lasów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast nierzetelnego przygotowania przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych.

więcej treści z artykułu: NIK o drogach leśnych w woj. warmińsko-mazurskim

NIK o Lasach Państwowych

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych.

więcej treści z artykułu: NIK o Lasach Państwowych

NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

Samorządy województw śląskiego i małopolskiego nie wiedziały, które obszary na ich terenie są zagrożone powodzią i suszą, przygotowane programy małej retencji były od lat nieaktualne, a ich realizacja opóźniona. Tym samym nie można było należycie wykorzystać skutecznego narzędzia, jakim jest mała retencja do walki ze skutkami długotrwałych susz i powodzi. O wiele lepiej poradziły sobie z tą problematyką Lasy Państwowe, które dzięki przeprowadzonym inwestycjom zwiększyły pojemność retencyjną zarządzanych obszarów.

więcej treści z artykułu: NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

NIK o Puszczy Białowieskiej

W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego od 2011 roku przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, a od października 2012 roku wyłączył z użytkowania część drzewostanów w tych nadleśnictwach.

więcej treści z artykułu: NIK o Puszczy Białowieskiej

NIK krytycznie o nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Nagminnie naruszano obowiązujące przepisy prawa, a urzędnicy samorządowi niedbale wykonywali swoje obowiązki. W trzech przypadkach NIK skierowała zawiadomienia do Prokuratury, gdyż mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

więcej treści z artykułu: NIK krytycznie o nadzorze starostów nad gospodarką leśną

NIK o koncesjach na wydobywanie kopalin

W starostwach nie ma geodetów, a starostowie popełniają liczne błędy przy wydawaniu koncesji i nadzorowaniu wydobywania kopalin. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują opłaty eksploatacyjne, kredytując bieżącą działalność kosztem gmin. Dzięki kontroli NIK Lasy Państwowe ujednolicają stawki za dzierżawę gruntów pod wydobywanie kopalin.

więcej treści z artykułu: NIK o koncesjach na wydobywanie kopalin

NIK o odlesieniu i odrolnieniu gruntów na Dolnym Śląsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu sankcjonowała łamanie prawa przez przedsiębiorców, inwestujących na terenach leśnych. NIK przygotowuje w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Równocześnie Izba wzywa rząd do zainicjowania zmian, które doprecyzują przepisy ustawy o ochronie gruntów.

więcej treści z artykułu: NIK o odlesieniu i odrolnieniu gruntów na Dolnym Śląsku

Przeczytaj treść ponownie