Wyszukane artykuły - "mechanizmy korupcyjne"


Artykuły (27):

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją

NIK zorganizowała debatę poświęconą nowym wytycznym do walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Pracuje nad nimi specjalna grupa robocza Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), m.in. z udziałem Polaków. W spotkaniu uczestniczyli kontrolerzy z Niemiec i Austrii, prezesi kilku regionalnych izb obrachunkowych, wojewodowie z trzech przygranicznych województw oraz profesorowie prawa, ekonomii i zarządzania.

więcej treści z artykułu: NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją

NIK o działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Fundacja po preferencyjnych cenach sprzedawała grunty bez sprawdzenia wiarygodności finansowej inwestorów, którzy mieli uruchamiać na nich produkcję i tworzyć miejsca pracy. W żadnej z dziewięciu zbadanych przez NIK spraw przedsiębiorcy nie wywiązali się z zawartych umów, a mimo to Zarząd Fundacji nie skorzystał z możliwości odkupu ziemi. W efekcie Fundacja straciła ponad 9 mln zł, a przedsiębiorcy wykorzystali możliwość zakupu taniego gruntu do osiągnięcia ogromnych korzyści finansowych, m.in. dzięki sprzedaży lub wzrostowi cen tych nieruchomości.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

NIK o materiałach wybuchowych

Ryzyko przedostania się materiałów wybuchowych w niepowołane ręce, np. grup przestępczych, jest całkiem realne, bo funkcjonariusze policji i służb nie mogą skutecznie śledzić materiałów wybuchowych, gdyż urzędnicy nie wdrożyli na czas unijnych przepisów, uruchamiających elektroniczny system monitorowania. Urzędnicy zaniedbali również obowiązek szczegółowego wytyczania tras dla transportów i w efekcie samochody z niebezpiecznymi ładunkami mogą przejeżdżać np. przez centra miast. Kontrole w firmach wytwarzających materiały wybuchowe i handlujących nimi są niezwykle rzadkie.

więcej treści z artykułu: NIK o materiałach wybuchowych

NIK wspiera inicjatywę ONZ

Najwyższa Izba Kontroli będzie współpracować z UN Global Compact, największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Obie organizacje łączy idea walki z korupcją i szarą strefą. Przedstawiciele NIK wzięli udział w ostatnim posiedzeniu Rady Programowej Global Compact Network Poland - eksperckim spotkaniu wysokiego szczebla.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera inicjatywę ONZ

NIK w projekcie Barometr ryzyka

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zaproszenie Fundacji Batorego do udziału w projekcie Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. Izba włączy się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne.

więcej treści z artykułu: NIK w projekcie Barometr ryzyka

NIK o rozwoju obszarów rybackich

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich w Polsce zostały opracowane i wdrożone stosownie do obowiązujących uregulowań. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy dzięki środkom z UE była jednak mniejsza od zakładanej. Przy procedowaniu rozdzielania funduszy nie ustrzeżono się też zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju obszarów rybackich

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

więcej treści z artykułu: NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

W NIK o walce z korupcją i praniem brudnych pieniędzy

W siedzibie NIK zakończyło się międzynarodowe spotkanie kontrolerów zajmujących się walką z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Ich misją jest kampania przeciwko patologiom finansowym w życiu publicznym i budowanie zaufania społecznego do organów państwa. W Warszawie pracowali nad standardami, które mają wzmocnić uczciwe zarządzanie w administracji poszczególnych krajów i promować w nich dobre praktyki.

więcej treści z artykułu: W NIK o walce z korupcją i praniem brudnych pieniędzy

NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

Poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary. Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które niedawno przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich. To główne tezy raportu Komisji Europejskiej na temat zwalczania korupcji w UE. Jednocześnie KE docenia Polskę za walkę z tą patologią, w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

Przeczytaj treść ponownie