Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Gospodarki"


Artykuły (26):

NIK o bezpieczeństwie sieci gazowych

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. prawidłowo nadzoruje system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz prowadzonych nowych inwestycji w tym zakresie. W Spółce opracowane zostały kompleksowe procedury przeprowadzania czynności eksploatacyjnych, a także zasady nadzoru nad wykonywaniem tych prac. Również zasady prowadzenia nowych inwestycji sieciowych były w Spółce ściśle uregulowane stosownymi procedurami, zgodnie z którymi konstruowano umowy z wykonawcami robót i firmami sprawującymi nadzór nad budowami.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie sieci gazowych

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

NIK o biopaliwach i biokomponentach

Mimo zobowiązań Polski wynikających z prawa unijnego i pomocy finansowej państwa nie udało się upowszechnić w Polsce wykorzystywania biopaliw ciekłych i biokomponentów w transporcie. Zainteresowanie jest znikome, o czym świadczy m.in. zaledwie 4,6% samochodów przystosowanych do spalania biopaliw ciekłych kupionych przez administrację publiczną w latach 2009–2012. Ministerstwo Gospodarki nie ma żadnego takiego samochodu. Od 2011 roku zaledwie czterech rolników zadeklarowało produkcję biopaliw ciekłych na własne potrzeby.

więcej treści z artykułu: NIK o biopaliwach i biokomponentach

Specjalne Strefy Ekonomiczne

O funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, ich rozszerzeniu oraz pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom rozmawiali uczestnicy specjalnego spotkania zorganizowanego w Łodzi. W konferencji udział wzięli wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele stref i inwestorzy.

więcej treści z artykułu: Specjalne Strefy Ekonomiczne

NIK o gazowej sieci przesyłowej

Instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań. Zastrzeżenia NIK budzą jednak przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi. Mogą one wpłynąć na opóźnienia przy realizacji inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o gazowej sieci przesyłowej

NIK o parkach krajobrazowych

Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Zarządzające parkami samorządy bardziej dbają o rozwój gospodarczy regionu niż o jego unikatowe walory przyrodnicze. Obowiązujące przepisy - nieprecyzyjne i niejasne - zamiast chronić parki, dodatkowo komplikują ich funkcjonowanie.

więcej treści z artykułu: NIK o parkach krajobrazowych

NIK o pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

Pomoc państwa dla przedsiębiorców poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku trafiła do wszystkich, którzy o nią wystąpili i spełniali wyznaczone kryteria. Najbardziej sprawdziły się pożyczki na usuwanie szkód w majątku firmy, skorzystała z nich większość przedsiębiorców. Mniej popularne były pożyczki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy, które mogły być przeznaczane tylko na wynagrodzenia dla pracowników.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

Zobowiązania offsetowe związane z dostawą Rosomaków zostaną prawdopodobnie wykonane, choć ich realizacja przebiega z trudnościami. To skutek błędów, jakie po stronie polskiej popełnili zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja rządowa. Choć do czasu zakończenia umów pozostał niespełna rok, Patria nie spieszy się z realizacją zobowiązań o wartości blisko 170 mln euro. Szczególnie bolesny dla polskiej strony jest fakt, że Wojskowe Zakłady Mechaniczne nie zagwarantowały sobie licencji na dalszą produkcję Rosomaków.

więcej treści z artykułu: NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o odnawialnych źródłach energii

W Polsce wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Państwo skutecznie zachęca do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Z drugiej strony rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne ogranicza szereg nieprawidłowości po stronie ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za branżę energetyczną, takich jak: opóźnienia w wydawaniu regulacji, brak odpowiednich procedur, a przede wszystkim wykorzystanie zaledwie jednej piątej środków na rozwój alternatywnych źródeł energii.

więcej treści z artykułu: NIK o odnawialnych źródłach energii

NIK o zapasach paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach

NIK ustaliła, że zapasy paliw utrzymywane są w Polsce na właściwym poziomie, jednak stosowany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) system kontroli został oceniony negatywnie, bo Urząd kontrolował stan rezerw paliwowych w elektrowniach i elektrociepłowniach, wysyłając ankiety do tych zakładów. Ewentualne kary za brak odpowiedniego zapasu groziły tylko tym przedsiębiorstwom, które same dobrowolnie się do tego przyznały.

więcej treści z artykułu: NIK o zapasach paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach

Przeczytaj treść ponownie