Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej"


Artykuły (21):

NIK o działaniach państwa dla osób bezdomnych

Opieka nad bezdomnymi w Polsce ma głównie charakter interwencyjny i doraźny. Nasila się w okresie jesienno-zimowym i jest wówczas poprawnie zorganizowana. Brakuje jednak całorocznych, systemowych działań wspomagających wychodzenie z bezdomności. NIK widzi potrzebę ich zintensyfikowania.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach państwa dla osób bezdomnych

NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

Ośrodki adopcyjne w województwie dolnośląskim kwalifikowały dzieci do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się przede wszystkim dobrem swoich wychowanków. Pracownicy ośrodków adopcyjnych mieli odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. NIK zwraca jednak uwagę na przedłużające się postępowania adopcyjne, zbyt długi czas oczekiwania na szkolenia dla osób chcących przysposobić dzieci, a także naruszanie przez ośrodki adopcyjne ustawy o ochronie danych osobowych.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Ulgi w podatku dochodowym mogą stać się ważnym narzędziem wspierającym rodziny z dziećmi. O tym oraz o innych rozwiązaniach w systemie podatkowym, które sprzyjałyby realizacji polityki prorodzinnej państwa, rozmawiali uczestnicy specjalnej konferencji poświęconej pomocy rodzinom. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus".

więcej treści z artykułu: Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Jak pomóc polskim rodzinom? [panel ekspertów]

Według wstępnych danych GUS w 2013 roku odnotowano najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej historii Polski. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o ponad 15 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli szuka odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić w polityce rodzinnej państwa, aby zatrzymać postępujący kryzys demograficzny. Dyskutowali o tym także zaproszeni do NIK eksperci.

więcej treści z artykułu: Jak pomóc polskim rodzinom? [panel ekspertów]

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne. Nie spełniają swojej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Kontrola NIK w ZUS

NIK rozpoczęła kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy (z 6 grudnia 2013 r.), która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w ZUS

NIK o zatrudnieniu socjalnym

Instytucje zajmujące się zatrudnieniem socjalnym w Polsce w niewystarczającym stopniu współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy. Zdaniem NIK poprawy wymaga też ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

Mobilizacja aktywności społecznej, powstanie 806 organizacji pozarządowych i 1069 grup nieformalnych oraz podniesienie skuteczności w pozyskiwaniu środków na działania integracji społecznej, to główne efekty realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków pożyczki Banku Światowego kwotą ponad 70 mln euro. Nie udało się natomiast zbudować za pieniądze z Banku Światowego w pełni wydolnych systemów informatycznych w KRUS.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

NIK współpracuje z MPiPS

NIK użyczyła Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej program komputerowy, który wspomoże audyt wewnętrzny w Ministerstwie.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z MPiPS

NIK o realizacji programu dożywiania

Niemal 60 proc. małopolskich uczniów objętych programem dożywiania otrzymywało posiłki niespełniające norm żywieniowych. Zamiast gorącego posiłku uczniowie otrzymywali często drożdżówki i kanapki, a sposób ich przekazywania prowadził w niektórych przypadkach do napiętnowania dzieci. Cztery lata realizacji programu dożywiania w Małopolsce nie zapewniły osiągnięcia założonych w nim celów – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu dożywiania

Przeczytaj treść ponownie