Wyszukane artykuły - "nieruchomości"


Artykuły (9):

Nieruchomości gminne poza kontrolą

Skontrolowani wójtowie w niewystarczający sposób nadzorowali gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Włodarze czterech gmin nie mieli pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości były często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami. Około 30 proc. umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności, nie publikując wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Trzy gminy straciły prawie 170 tys. zł w wyniku nierzetelnej egzekucji zaległości.

więcej treści z artykułu: Nieruchomości gminne poza kontrolą

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

więcej treści z artykułu: NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

Instytuty badawcze zarabiają na działalności gospodarczej, między innymi wynajmując lokale. Tylko połowa z nich osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. Choć w przypadku żadnego instytutu nie przekroczyły one 4 proc. ogółu przychodów, to instytucje te nie płaciły podatku dochodowego, zwykle wykorzystując zapisy o zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności badawczej.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

Ponad 40 proc. gmin nie monitoruje stanu technicznego budynków. Okresowe kontrole wykonywane są nieterminowo, a zalecenia pokontrolne rzadko w pełni realizowane. W przypadku niektórych obiektów skala wykrytych przez NIK zaniedbań była tak duża, że istniało realne zagrożenie nie tylko dla mienia, ale również dla zdrowia i życia mieszkańców.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

NIK o nieruchomościach wojskowych

Budynki którymi dysponuje wojsko są w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. NIK kontrolując wojskowe nieruchomości wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania (w tym 3 do prokuratury) o niegospodarności, łamaniu prawa i niebezpieczeństwie korupcji.

więcej treści z artykułu: NIK o nieruchomościach wojskowych

NIK o księgach wieczystych

Opieszałość w rejestracji wniosków o wpis w księdze wieczystej może zagrażać bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami. Choć dotyczy ona 5 proc. badanych przez NIK spraw, to już w przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa odsetek ten wynosi aż 38 proc. wniosków niezarejestrowanych w terminie. Sądy nie przestrzegają również terminu nanoszenia w księdze stosownej wzmianki o wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu. Może mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Takie zaniedbanie NIK stwierdziła w 6 proc. badanych spraw.

więcej treści z artykułu: NIK o księgach wieczystych

Kontrola stanu faktycznego i prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub gmin

Starostowie i wójtowie (a w miastach burmistrzowie i prezydenci) nie wiedzą dokładnie jakie nieruchomości są w posiadaniu gmin i Skarbu Państwa oraz jaki jest ich stan prawny. Ewidencje nieruchomości, które winny być przez nich prowadzone nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Ponad 60 proc. działek Skarbu Państwa i blisko 30 proc. działek gminnych (spośród skontrolowanych przez Izbę) ma nieuregulowany stan prawny. Nieuporządkowanie stanu prawnego nieruchomości występuje w całej Polsce, zwłaszcza w województwach położonych wzdłuż zachodniej i północnej granicy kraju.

więcej treści z artykułu: Kontrola stanu faktycznego i prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub gmin

Przeczytaj treść ponownie