Wyszukane artykuły - "ochrona środowiska"


Artykuły (96):

NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

Planowane w Programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. jest nierealne. Zaawansowanie prac wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia jej dopiero po 2030 r. NIK wskazuje na brak realizacji zasadniczych zadań określonych w PPEJ, związanych z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ministrowie Gospodarki, a następnie Energii (w latach 2014-2017) posiadając wystarczające argumenty za rozwojem energetyki jądrowej nie kierowali wniosków do Rady Ministrów o podjęcie strategicznych decyzji w sprawie uruchomienia inwestycji budowy elektrowni jądrowej. Co więcej wskutek sygnalizowanych przez Ministerstwo Energii zmian w koncepcji budowy elektrowni jądrowej, Inwestor ograniczył realizację zadań do badań środowiskowych związanych z wyborem lokalizacji dla elektrowni jądrowej. Konsekwencją ponad pięcioletniego opóźnienia w budowie i uruchomieniu elektrowni jądrowej mogą być duże koszty dla gospodarki naszego kraju związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2. W zależności od scenariusza szacowane są one na 1,5 mld zł do nawet 2,6 mld zł rocznie.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

NIK o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Utworzony w strefie przygranicznej na terytoriach trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” powinien zyskać prawne umocowanie. Na razie bowiem działające na jego terenie polskie parki narodowe i krajobrazowe realizują jedynie swoje zadania ustawowe, ponieważ zadania Rezerwatu nie zostały wprost zdefiniowane. W efekcie Rezerwat jest jedynie nieformalną formą ochrony przyrody, co nie ułatwia współpracy transgranicznej z parkami tworzącymi Rezerwat po stronie słowackiej i ukraińskiej w zakresie ochrony zwierząt i roślin.

więcej treści z artykułu: NIK o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

NIK o zagospodarowaniu terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła rekultywację i zagospodarowanie byłego wyrobiska Piaseczno po kopalni siarki w województwie świętokrzyskim. Pomimo wydania na ten cel w latach 2010-2016 blisko 48 mln zł oraz trzykrotnego przedłużania terminu zakończenia prac, wciąż nie usunięto skutków działalności górniczej oraz nie przywrócono możliwości korzystania z pokopalnianych terenów. Było to spowodowane sporami kompetencyjnymi i ciągiem błędnych decyzji.

więcej treści z artykułu: NIK o zagospodarowaniu terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów

NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

Inspekcja Ochrony Środowiska w sposób niewystarczający oceniała jakość wód w rzekach, a jej działania na rzecz poprawy ich stanu nie były w pełni skuteczne. NIK negatywnie ocenia sposób programowania monitoringu rzek przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, które ograniczają liczbę planowanych badań dostosowując je do wysokości posiadanych środków, a nie rzeczywistych potrzeb. NIK zauważa też pozytywną zmianę, bowiem od stycznia 2018 r. Wojewódzkie Inspekcje będą mogły oceniać spełnianie warunków odprowadzania ścieków z oczyszczalni do wód i ziemi na podstawie własnych pomiarów. Do tej pory, przez kilkanaście lat nie było to możliwe: oceny dokonywano w oparciu o dane przekazywane przez same oczyszczalnie, co prowadziło do braku realnego nadzoru państwa nad oddziaływaniem oczyszczalni na środowisko.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach

Konieczne jest rozpoczęcie debaty publicznej dotyczącej optymalnego połączenia wysiłków władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz samorządów na rzecz aktywnego zwalczania zanieczyszczeń powietrza – zgodzili się uczestnicy konferencji „Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”, zorganizowanej w Senacie RP. Dzisiaj o walce o czystsze powietrze nad Polską Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski będzie mówił na szczycie Global Clean Air w Krakowie.

więcej treści z artykułu: O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwach europejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

NIK o wsparciu pszczelarstwa

W Polsce brakuje kompleksowej, jednolitej strategii wspierania pszczelarstwa wskazującej przyszłość branży. Regulacje prawne są rozproszone, a wydatki na rozwój pszczelarstwa co prawda rosną, ale nie zawsze adekwatnie do potrzeb. Głównym narzędziem pomocy są krajowe programy wsparcia pszczelarstwa, dzięki którym od 2013 roku przybyło w Polsce 10 tys. pszczelarzy i ponad 160 tys. pszczelich rodzin. NIK zwraca jednak uwagę, że brakuje koordynowanych działań na rzecz walki z chorobami pszczół oraz na rzecz takiego stosowania środków ochrony roślin, aby nie zagrażały one pszczołom. Rzadko także porusza się kwestię pokoleniowej zmiany pszczelarzy, chociaż coraz istotniejszym problemem jest „starzenie się” sektora pszczelarskiego.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu pszczelarstwa

NIK o zarządzaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie jest prawidłowe. Podmioty zaangażowane w system gospodarowania zużytym sprzętem, w tym m.in. zajmujące się jego zbieraniem i przetwarzaniem, nie przestrzegają przepisów w zakresie swojej działalności. Brakuje standardów przetwarzania elektroodpadów, a system sprawozdawczy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie jest źródłem rzetelnych i wiarygodnych danych.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dzięki kontroli NIK Instytut Ochrony Środowiska odzyskał ponad milion zł

Instytut Ochrony Środowiska poinformował Najwyższą Izbę Kontroli o zrealizowaniu wniosku pokontrolnego, w wyniku którego na konto Instytutu dokonano zwrotu ponad miliona złotych. NIK dopatrzyła się przed rokiem poważnych nieprawidłowości w umowach cywilnoprawnych zawieranych przez IOŚ. Kontrola pomogła Instytutowi odzyskać niesłusznie wypłacone pieniądze.

więcej treści z artykułu: Dzięki kontroli NIK Instytut Ochrony Środowiska odzyskał ponad milion zł

NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi

Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. W dodatku organy kontroli ruchu drogowego (policja, inspekcja transportu drogowego) w niedostatecznym stopniu są wyposażone w sprzęt pomiarowy do kontroli spalin. A nawet jeśli go posiadają, to w niewielkim stopniu go wykorzystują.

więcej treści z artykułu: NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi

Przeczytaj treść ponownie