Wyszukane artykuły - "ochrona środowiska"


Artykuły (96):

NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+

Blisko 23,5 mln euro otrzymali w latach 2010–2013 z unijnego Instrumentu finansowego Life+ polscy beneficjenci na projekty związane z ochroną środowiska. Mimo tak dużych dotacji Minister Środowiska czuł się zwolniony z odpowiedzialności za monitorowanie efektów wykorzystania środków w ramach tego instrumentu, gdyż zdaniem resortu ten obowiązek spoczywał na Komisji Europejskiej. Krajowa Instytucja Wdrażająca pomimo posiadania bieżących informacji o problemach w realizacji projektów nie wspierała beneficjentów w ich rozwiązywaniu.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+

NIK o Puszczy Białowieskiej

W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego od 2011 roku przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, a od października 2012 roku wyłączył z użytkowania część drzewostanów w tych nadleśnictwach.

więcej treści z artykułu: NIK o Puszczy Białowieskiej

Odpady medyczne. Czy jesteśmy bezpieczni?

NIK sprawdza, jak w polskich szpitalach funkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nieprawidłowe gospodarowanie tego typu materiałami może stanowić poważny problem, włącznie z zagrożeniem epidemiologicznym. Tuż przed rozpoczęciem kontroli Izba zorganizowała panel ekspertów poświęcony tej tematyce.

więcej treści z artykułu: Odpady medyczne. Czy jesteśmy bezpieczni?

NIK o biopaliwach i biokomponentach

Mimo zobowiązań Polski wynikających z prawa unijnego i pomocy finansowej państwa nie udało się upowszechnić w Polsce wykorzystywania biopaliw ciekłych i biokomponentów w transporcie. Zainteresowanie jest znikome, o czym świadczy m.in. zaledwie 4,6% samochodów przystosowanych do spalania biopaliw ciekłych kupionych przez administrację publiczną w latach 2009–2012. Ministerstwo Gospodarki nie ma żadnego takiego samochodu. Od 2011 roku zaledwie czterech rolników zadeklarowało produkcję biopaliw ciekłych na własne potrzeby.

więcej treści z artykułu: NIK o biopaliwach i biokomponentach

NIK w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Nieodpłatne udostępnianie gruntów, niekorzystne dzierżawy, zgubione hektary i działalność rolnicza w rezerwacie - kontrola NIK ujawniła poważne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

więcej treści z artykułu: NIK w Mazurskim Parku Krajobrazowym

NIK o poszukiwaniach gazu łupkowego

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce. W okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków prowadzono w oparciu o 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium Polski. Wykonywane przez przedsiębiorców prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego im obszaru koncesyjnego i niejednokrotnie z opóźnieniem. Przyczyna tak powolnego działania przedsiębiorców wynikała nie tylko ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale również z niewłaściwych działań administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: NIK o poszukiwaniach gazu łupkowego

NIK o ustawie śmieciowej

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. Gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z jego obsługą administracyjną.

więcej treści z artykułu: NIK o ustawie śmieciowej

Spór o przemysłowe fermy zwierząt

Czy wielkoprzemysłowe fermy zwierząt przynoszą społeczeństwu więcej korzyści czy strat? Jaki mają wpływ na środowisko? Czy działają z poszanowaniem prawa? Jak bardzo bywają uciążliwe dla okolicznych mieszkańców? NIK planuje ogólnopolską kontrolę działalności ferm i wsłuchuje się w głosy ekspertów.

więcej treści z artykułu: Spór o przemysłowe fermy zwierząt

NIK sprawdzi, jak państwo dba o środowisko [panel ekspertów]

Kompetencje publicznych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska są rozproszone i nakładają się na siebie – alarmują eksperci. W konsekwencji mamy do czynienia z niewydolnym systemem, który generuje sprzeczne decyzje administracyjne. NIK rozpoczyna kontrolę i nie wyklucza, że potrzebne będą istotne zmiany w prawie.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, jak państwo dba o środowisko [panel ekspertów]

NIK o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

NIK poświadcza, że istniejący w Polsce system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych działa prawidłowo. Dzięki temu Polska skutecznie realizuje międzynarodowe zobowiązania w dziedzinie redukcji emisji CO2.

więcej treści z artykułu: NIK o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Przeczytaj treść ponownie