Wyszukane artykuły - "ochrona zabytków"


Artykuły (7):

Niepewna przyszłość zabytków przeszłości (kontrola NIK w Lubuskiem)

Nie wiadomo, ile dokładnie jest zabytków, choć wiadomo, że część jest w złym stanie. Nie wiadomo, jakie mogą być koszty ich konserwacji i remontu. Zresztą i tak na tę konserwację brak pieniędzy. Plany ochrony zabytków są przygotowywane niedbale, a zadania w tym zakresie wadliwie przypisywane – to tylko niektóre ustalenia kontroli ochrony zabytków w Lubuskiem na wypadek sytuacji kryzysowych.

więcej treści z artykułu: Niepewna przyszłość zabytków przeszłości (kontrola NIK w Lubuskiem)

Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

NIK o ochronie zabytków archeologicznych odkrytych podczas inwestycji budowlanych

więcej treści z artykułu: Dziurawa ochrona zabytków archeologicznych

NIK o zabytkach architektury drewnianej

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków mają formę papierowych ksiąg i nie dostarczają pełnej wiedzy o ich stanie.

więcej treści z artykułu: NIK o zabytkach architektury drewnianej

NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia obecne działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków, w tym aktualnie sprawowany nadzór konserwatorski. Pozytywnie oceniono także wykonanie przez Konserwatora wniosków pokontrolnych z 2015 roku. Zalecenia, których wykonanie sprawdziła NIK, sformułowane po ówczesnej kontroli skargowej dotyczyły m.in. niewłaściwej ochrony obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

NIK o ochronie zabytków

Zaniedbania właścicieli, w tym samorządów, oraz brak skutecznych działań ze strony służb konserwatorskich powodują, że stan części zabytków ulega degradacji, stwarzając czasami zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Blisko połowa miejskich konserwatorów w ogóle nie przeprowadza kontroli obiektów zabytkowych. Konserwatorzy nie kierują do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, pomimo stwierdzenia zniszczenia zabytku, niewykonania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia robót budowlanych przy zabytku bez pozwolenia. Samorządy nagminnie lekceważą obowiązek prowadzenia gminnych ewidencji zabytków oraz sporządzania programów opieki nad zabytkami.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków

NIK o ochronie zabytków w strefach konserwatorskich na Podkarpaciu

W związku z niewielką powierzchnią gmin województwa podkarpackiego objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zabytki i ich otoczenie na Podkarpaciu nie są kompleksowo chronione przed negatywnymi skutkami inwestycji budowlanych. Najlepszym sposobem takiej ochrony są właśnie miejscowe plany, jednak ich sporządzanie nie jest obowiązkowe. Gospodarowanie przestrzenią opiera się więc głównie na decyzjach o warunkach zabudowy, co w mniejszym stopniu zapewnia ochronę zabytków. Znakomita większość skontrolowanych gmin właściwie prowadziła gminne ewidencje zabytków, słabiej natomiast wywiązywała się z obowiązku opracowywania programów opieki nad zabytkami.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków w strefach konserwatorskich na Podkarpaciu

NIK o zaniedbaniach w ochronie zabytków

Zabytkowe pałace i dworki odebrane po II wojnie światowej prywatnym właścicielom są w większości w fatalnym stanie. Obecni publiczni właściciele nie potrafią o nie zadbać. Nieruchomości są niezabezpieczone przed pożarami i włamaniami, co grozi ich dalszym niszczeniem. Brak remontów zagraża zaś zniknięciem niektórych zabytkowych pałaców i dworków z krajobrazu Polski.

więcej treści z artykułu: NIK o zaniedbaniach w ochronie zabytków

Przeczytaj treść ponownie