Wyszukane artykuły - "oczyszczalnie ścieków"


Artykuły (10):

NIK o nadzorze gmin województwa lubuskiego nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Nadzór gmin nad sposobem odprowadzania przez mieszkańców nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb oraz funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków był nieprawidłowy i nieskuteczny. W blisko połowie skontrolowanych gmin nie prowadzono ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb lub realizowano ten obowiązek nierzetelnie. Dodatkowo w wielu miejscach nie kontrolowano sposobu i częstotliwości ich opróżniania, a w sytuacji ujawnienia nieprawidłowości nie wyciągano żadnych konsekwencji. Takie zaniechania gmin powodowały, że część mieszkańców bagatelizowała obowiązki związane z prawidłowym pozbywaniem się nieczystości ciekłych i mogła czuć się bezkarnie.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze gmin województwa lubuskiego nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

NIK o gospodarce ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich

Gospodarka ściekowa prowadzona przez gminy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski. Powodem jest nieskuteczny nadzór nad odprowadzaniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych, a także wieloletnie zaniedbania w gospodarowaniu ściekami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarce ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich

NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

więcej treści z artykułu: NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

Od kilku lat na ochronę przed zanieczyszczeniami i oczyszczanie wód Odry wydaje się ponad miliard złotych rocznie. Efekty tych nakładów są widoczne: niemal wszystkie miasta w dorzeczu Odry mają już oczyszczalnie i zauważalnie spada ilość nieoczyszczonych ścieków, odprowadzanych do Odry. NIK potwierdza, że pieniądze na ten cel wydawane są zgodnie z prawem, ale zwraca uwagę na wolne tempo poprawy: oczekiwany stan dobry posiada obecnie 21 proc. rzek oraz 3 proc. jezior.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

Od ścieków komunalnych do ekologicznego nawozu [Panel ekspertów]

W Polsce jest coraz więcej oczyszczalni ścieków. NIK sprawdza, czy powstający w nich osad jest możliwie efektywnie wykorzystywany. Szwedzi potrafią go zagospodarować nawet w 90 procentach. A Polacy? W związku z prowadzoną kontrolą Izba zorganizowała panel ekspertów, podczas którego dyskutowano o szansach i perspektywach przetwarzania osadów ściekowych.

więcej treści z artykułu: Od ścieków komunalnych do ekologicznego nawozu [Panel ekspertów]

NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

Od 2007 roku znacząco poprawił się stan infrastruktury sanitarnej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowe gminy zmodernizowały stację uzdatniania wody i trzy oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacji sanitarnej na tym terenie została dwukrotnie wydłużona. Do środowiska przedostaje się coraz mniej szkodliwych substancji, a kolejne inwestycje – prowadzone w ramach ”MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich„ – mają szansę być wykonane na czas.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

NIK o odprowadzaniu ścieków

W gminach, które nie mają kanalizacji, udaje się średnio oczyścić jedynie 8 proc. wytworzonych nieczystości. To zdecydowanie za mało. W skali kraju oznacza to, że co roku do środowiska trafiają ścieki o objętości większej niż jezioro Śniardwy.

więcej treści z artykułu: NIK o odprowadzaniu ścieków

NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

Na terenach nieobjętych instalacją kanalizacyjną część ścieków z przydomowych zbiorników z dużym prawdopodobieństwem odprowadzana jest wprost do środowiska. To poważne zagrożenie sanitarne i ekologiczne. Gminy starają się rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale popełniają przy tym wiele błędów. W konsekwencji dochodzi do opóźnień i marnotrawienia pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

NIK o osadach z oczyszczalni ścieków

Sposób wykorzystania osadów, powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych – zagraża środowisku. Ani osady, ani grunty – nie są odpowiednio badane. Oczyszczalnie nie wiedzą więc, jakie metale ciężkie i bakterie zawierają osady, a rolnicy w jakich dawkach mogą je bezpiecznie stosować – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o osadach z oczyszczalni ścieków

NIK o oczyszczaniu ścieków

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie (2015 rok) z przyjętych zobowiązań. Konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków.

więcej treści z artykułu: NIK o oczyszczaniu ścieków

Przeczytaj treść ponownie