Wyszukane artykuły - "pomoc społeczna"


Artykuły (24):

NIK o działaniach państwa dla osób bezdomnych

Opieka nad bezdomnymi w Polsce ma głównie charakter interwencyjny i doraźny. Nasila się w okresie jesienno-zimowym i jest wówczas poprawnie zorganizowana. Brakuje jednak całorocznych, systemowych działań wspomagających wychodzenie z bezdomności. NIK widzi potrzebę ich zintensyfikowania.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach państwa dla osób bezdomnych

Pomoc społeczna w Polsce [panel ekspertów]

NIK zorganizowała w Rzeszowie panel ekspertów poświęcony pomocy społecznej. Przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych próbowali wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Czy ośrodki pomocy społecznej potrafią skutecznie docierać do osób potrzebujących wsparcia?

więcej treści z artykułu: Pomoc społeczna w Polsce [panel ekspertów]

NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

Ośrodki adopcyjne w województwie dolnośląskim kwalifikowały dzieci do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się przede wszystkim dobrem swoich wychowanków. Pracownicy ośrodków adopcyjnych mieli odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. NIK zwraca jednak uwagę na przedłużające się postępowania adopcyjne, zbyt długi czas oczekiwania na szkolenia dla osób chcących przysposobić dzieci, a także naruszanie przez ośrodki adopcyjne ustawy o ochronie danych osobowych.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

NIK o kontraktach socjalnych

NIK oceniła, jak ośrodki pomocy społecznej realizują kontrakty socjalne, czyli umowy zawierane z osobami potrzebującymi pomocy, w celu przełamywania trudnej sytuacji życiowej. W ocenie NIK skuteczność kontraktów jest wciąż zbyt mała. W latach 2006-2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie około 30%. W latach 2011-2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%. Prezes NIK przedstawił ustalenia kontroli dotyczące kontraktów społecznych na międzynarodowej konferencji na temat wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Konferencję w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi zorganizowało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JA-TY-MY.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach socjalnych

NIK o gospodarowaniu mieszkaniami komunalnymi

Gminy nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego roku mieszkania od gmin otrzymuje tylko ok. 16 proc. spośród rodzin oczekujących na lokal. W najbliższym czasie sytuacja raczej się nie poprawi - brakuje nowych inwestycji, za to rośnie liczba pustostanów.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu mieszkaniami komunalnymi

NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

Czterdzieścioro dwoje dzieci z Polski i Ukrainy odpoczywało w wakacje w ośrodku szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Jacek Jezierski już po raz kolejny udostępnił młodzieży centrum edukacyjne inspektorów NIK. – Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony przez młodych Polaków i Ukraińców czas przyniesie kiedyś piękne owoce – mówi Marek Chodkiewicz, Dyrektor Generalny Izby.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Jak Polska przygotowuje się do przewodnictwa w UE? Jak gminy gospodarują lokalami socjalnymi? Jak funkcjonują systemy informatyczne w Ministerstwie Skarbu Państwa? Podczas marcowych posiedzeń komisji sejmowych przedstawiciele NIK zaprezentowali parlamentarzystom wyniki raportów dotyczące tych zagadnień.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o lokalach socjalnych

Ponad 80 proc. osób oczekujących na lokal socjalny nie otrzyma go. Gminy budują nowe mieszkania, ale nie nadążają za rosnącymi potrzebami. Wsparcie z budżetu państwa jest zbyt niskie. W kontrolowanych gminach NIK znalazła też lokale socjalne w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalach socjalnych

NIK o realizacji programu dożywiania

Niemal 60 proc. małopolskich uczniów objętych programem dożywiania otrzymywało posiłki niespełniające norm żywieniowych. Zamiast gorącego posiłku uczniowie otrzymywali często drożdżówki i kanapki, a sposób ich przekazywania prowadził w niektórych przypadkach do napiętnowania dzieci. Cztery lata realizacji programu dożywiania w Małopolsce nie zapewniły osiągnięcia założonych w nim celów – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu dożywiania

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy raporty z kontroli NIK zostały przedstawione w maju na posiedzeniach komisji sejmowych. Posłowie dowiedzieli się, jak gminy radzą sobie z wypłatami dodatków mieszkaniowych, jak realizowane są zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych oraz jak funkcjonują zakłady opiekuńczo-lecznicze.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie