Wyszukane artykuły - "pomoc społeczna"


Artykuły (24):

NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców

Polska zapewnia uchodźcom odpowiednie warunki pobytu i stosowną opiekę lekarską. Jednak udzielana pomoc nie służy jeszcze wystarczająco integracji uchodźców ze społeczeństwem, ani nie sprzyja podjęciu przez nich samodzielnego życia po zakończeniu okresu przejściowego. NIK wskazuje, że na razie większość uchodźców traktuje Polskę jedynie jako kraj tranzytowy na drodze do Europy Zachodniej.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców

NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystują ogółu możliwości, aby dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy. Współpracują tylko z niektórymi organizacjami pozarządowymi, nie wyszukują aktywnie potrzebujących, często ograniczając się do biernego wykonywania rutynowych czynności i reagowania na zgłoszenia. Wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej miała m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK przygotowuje się do kontroli projektu Emp@tia. O tej budzącej silne emocje platformie komunikacyjnej dyskutowali w siedzibie Izby pracownicy pomocy społecznej, informatycy i przedstawiciele administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK o usamodzielnianiu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka

Dla dużej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie kończą się najlepiej: powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają zapomogi z opieki społecznej. Wielu rezygnuje i wraca z powrotem do pieczy zastępczej, blokując miejsca dla młodszych. Powodem jest przede wszystkim brak mieszkań i pracy oraz mizerne świadczenia finansowe. Samodzielnie mieszkający wychowanek może liczyć na 500 zł za kontynuowanie nauki.

więcej treści z artykułu: NIK o usamodzielnianiu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka

NIK o lokalach socjalnych

Gminy nie mają wystarczających środków, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji życiowej. Niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych powoduje, że gminy muszą płacić wysokie odszkodowania. Tymczasem kolejka oczekujących na gminne lokum wydłuża się. Na koniec 2013 r. lokali socjalnych w skontrolowanych gminach było prawie 2 razy mniej niż oczekujących. Taka sytuacja może powodować zwiększenie grupy osób bezdomnych.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalach socjalnych

Streetworkerzy bez wsparcia systemu

W pracy z osobami bezdomnymi nieocenioną rolę odgrywają organizacje pozarządowe. Bez ich pomocy gminom trudno byłoby wywiązać się ze swoich obowiązków względem ludzi żyjących na ulicy. Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na poziomie centralnym jest jednak bardzo niskie, a gminy wydają się bardziej zainteresowane oddaniem im problematycznych zadań niż systematyczną współpracą w rozwiązywaniu problemu bezdomności.

więcej treści z artykułu: Streetworkerzy bez wsparcia systemu

NIK o programie wspierającym wyprawkę szkolną

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w ostatnich latach środki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb. Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana.

więcej treści z artykułu: NIK o programie wspierającym wyprawkę szkolną

Trudny problem bezdomności [rozmowa o wynikach kontroli]

Zjawisko bezdomności w Polsce ma charakter stały. Około 31 tys. osób żyje w naszym kraju bez dachu nad głową. Co roku udaje się pomóc ok. trzem tysiącom z nich. Mimo to liczba bezdomnych nie zmniejsza się. Na miejsce tych, którzy się usamodzielnili, szybko pojawiają się następni. – To pokazuje, że nie radzimy sobie z problemem w sposób systemowy – mówi Jacek Szczerbiński, szef Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w NIK.

więcej treści z artykułu: Trudny problem bezdomności [rozmowa o wynikach kontroli]

Przeczytaj treść ponownie