Wyszukane artykuły - "prawo"


Artykuły (5):

Pomoc prawna (nieodpłatna) potrzebuje pomocy

Od nieco ponad 100 zł do ponad 3 tysięcy 300 zł kosztowała Skarb Państwa jedna nieodpłatna porada prawna. Od 2016 r. działa w Polsce system nieodpłatnych porad prawnych. Niestety, jak wykazała kontrola NIK system ten jest nieefektywny, gdyż tylko niespełna 1/4 jego możliwości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nie przyczynił się też znacznie do eliminowania nierówności w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej.

więcej treści z artykułu: Pomoc prawna (nieodpłatna) potrzebuje pomocy

NIK o dokonywaniu oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Zaledwie w co trzecim zbadanym przez NIK rządowym procesie legislacyjnym dokonano oceny wpływu w sposób pozwalający na stwierdzenie, że dostarczyła ona wiarygodnych informacji na temat skutków (kosztów i korzyści) przyjmowanych regulacji prawnych. W pozostałych przypadkach ocena wpływu była obarczona uchybieniami lub brakami, co w różnym stopniu wpływało na jakość całej oceny lub jej poszczególnych elementów, bądź też w ogóle nie pełniła zakładanej dla niej roli narzędzia wspomagającego proces decyzyjny, stanowiąc głównie realizację wymogu formalnego.

więcej treści z artykułu: NIK o dokonywaniu oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego

NIK i radcy prawni

Prezes NIK wziął udział w X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Szef najwyższego organu kontroli państwa przypomniał wyniki kontroli dotyczącej wykorzystywania tzw. billingów. Kwiatkowski zapewnił, że NIK będzie konsekwentnie dążyła do zmiany prawa, która wobec działań służb specjalnych zapewni szczególną ochronę zawodom zaufania publicznego - w tym także radcom prawnym.

więcej treści z artykułu: NIK i radcy prawni

Czy prawo sprzyja samorządom?

NIK sprawdziła, czy ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 roku przyczynia się do poprawy funkcjonowania administracji lokalnej. Podczas panelu ekspertów audytorzy oraz zaproszeni specjaliści analizowali wspólnie wstępne wyniki kontroli.

więcej treści z artykułu: Czy prawo sprzyja samorządom?

De lege ferenda - wnioski legislacyjne NIK

Luki i sprzeczności w obowiązującym prawie, niespójne i niejasne przepisy – takimi spostrzeżeniami kończy się wiele kontroli NIK. Za każdym razem Izba zwraca uwagę na pilną potrzebę usunięcia błędów. W konsekwencji NIK co roku kieruje do ustawodawców kilkadziesiąt wniosków legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: De lege ferenda - wnioski legislacyjne NIK

Przeczytaj treść ponownie