Wyszukane artykuły - "prywatyzacja"


Artykuły (11):

NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012–2014 były zgodne z misją i celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 11 z 15 największych prywatyzacji przeprowadzono wówczas bez istotnych nieprawidłowości. NIK wskazuje jednak, że akcje czterech spółek sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzają - wskazywaną już po raz kolejny przez NIK - potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji autorskich wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

Mimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej resortowi skarbu udało się sprywatyzować 14 spośród 18 zakładów farmaceutycznych. Przychody z ich sprzedaży wyniosły 560 mln złotych. NIK krytycznie ocenia jednak decyzję ministra o przedłużeniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Powierzenie mu zadań prywatyzacyjnych nie przyspieszyło sprzedaży spółek, za to wiązało się z dodatkowymi kosztami. Do 2011 r. wyniosły one 19 mln zł, z czego niemal połowę stanowiły wynagrodzenia pracowników.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK o likwidatorach przedsiębiorstw państwowych

Opieszałość i niegospodarność oraz nieprawidłowości przy sprzedaży majątku likwidowanych firm - to główne nieprawidłowości w działaniach likwidatorów przedsiębiorstw państwowych. Kontrolując ich działalność, NIK znalazła różne nieprawidłowości np. ukrycie przed wierzycielami pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości albo zatrudnianie osób, które faktycznie nie świadczyły żadnej pracy. Najwięcej błędów popełniono w województwie śląskim. Mimo to Izba generalnie ocenia pozytywnie inicjowanie i przebieg procesów likwidacji.

więcej treści z artykułu: NIK o likwidatorach przedsiębiorstw państwowych

NIK o Grupie PKP

Polska kolej jest w poważnych tarapatach. Po 8 latach reform i 3 programach naprawczych zadłużenie Grupy PKP na koniec 2008 r. wynosiło 6,8 mld złotych. Spółki Grupy mają fatalne wyniki finansowe. Do tej pory nie przekazano im należnego majątku, a one same działają w ramach jednej struktury, co wyklucza ich konkurencyjność. Nieskuteczna restrukturyzacja spółek Grupy PKP uniemożliwia ich prywatyzację.

więcej treści z artykułu: NIK o Grupie PKP

NIK o prywatyzacji uzdrowisk

Prywatyzacja uzdrowisk przebiega wolno, bo kolejne rządy nie były w stanie jasno określić, które z uzdrowisk nie zostaną sprzedane. Sprzyjał temu brak analiz dotąd przeprowadzonych prywatyzacji, a zwłaszcza ich wpływu na wymagane prawem utrzymanie równego i powszechnego dostępu do świadczonych przez uzdrowiska usług. Rok 2010 może być jednak przełomowy dla procesu sprzedaży uzdrowisk. W styczniu podpisano bowiem umowę sprzedaży większości udziałów uzdrowiska w Ustce. Kolejne czekają na prywatyzację.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji uzdrowisk

NIK o elektroenergetyce

Bezpieczeństwo dostaw energii jest - zdaniem NIK - zagrożone, bo pogarsza się stan techniczny infrastruktury energetycznej. Budowaniu nowych sieci oraz remontom istniejących przeszkadzają biurokratyczne procedury. Istnieje ryzyko, że spółki elektroenergetyczne będą niezdolne do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw prądu. Takie są konkluzje raportu NIK, która sprawdzała proces restrukturyzacji elektroenergetyki w latach 2005-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o elektroenergetyce

NIK o stoczniach 2005-2007

Względy społeczne i sprawy polityczne - w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii - decydowały o działaniach kolejnych rządów i spółek wobec polskich stoczni. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie żonglowano pomysłami, zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o stoczniach 2005-2007

NIK ocenia budżet z 2008 roku

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2008.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet z 2008 roku

Udane prywatyzacje

Prywatyzacja, polegająca na oddaniu przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy), powiodła się - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Dla niewielkich przedsiębiorstw metoda ta w latach 2000 - 2007 okazała się efektywną i skuteczną ścieżką prywatyzacji. Spółki pracownicze osiągają po sprywatyzowaniu korzystne wyniki finansowe. Tylko nieliczne mają problemy.

więcej treści z artykułu: Udane prywatyzacje

Przeczytaj treść ponownie