Wyszukane artykuły - "przeciwdziałanie powodziom"


Artykuły (23):

NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Najwyższa Izba Kontroli zbadała po raz kolejny realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. Sposób wydatkowania pieniędzy w 2012 roku Izba oceniła pozytywnie, dostrzegając równocześnie konieczność pozyskania dodatkowych 321 mln euro niezbędnych do realizacji projektu.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej

NIK o powodziach (1994-2012)

Najwyższa Izba Kontroli, poczynając od 1994 roku, kilkanaście razy w różnych częściach kraju sprawdzała, jak wygląda stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o powodziach (1994-2012)

Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

Europejskie najwyższe organy kontroli sprawdziły, jak w poszczególnych krajach funkcjonują zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi. W ostatnich dniach odbyło się w Sofii spotkanie grupy zadaniowej, która pilotuje ten międzynarodowy audyt. Wspólny raport z kontroli zostanie sygnowany przez szefów NOK podczas IX Kongresu EUROSAI w Hadze.

więcej treści z artykułu: Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Polska wciąż nie jest przygotowana na powódź – alarmuje NIK. Nie opracowano krajowego i regionalnych planów ochrony przeciwpowodziowej. Z powodu chronicznego niedofinansowania buduje się coraz mniej nowych budowli hydrotechnicznych, a stan techniczny dotychczasowych, często bardzo starych budowli, zbyt rzadko remontowanych, systematycznie się pogarsza.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej

NIK o urządzeniach melioracji wodnych

Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

więcej treści z artykułu: NIK o urządzeniach melioracji wodnych

Kataklizmy nie mają granic

Granice państwowe nie są w stanie zatrzymać klęsk żywiołowych ani następstw potężnych katastrof. Wzrasta świadomość, że skuteczna walka z nimi wymaga międzynarodowej współpracy. Kontrolerzy z kilkunastu europejskich państw spotkali się we Wrocławiu, by zaplanować wspólny audyt funduszy, których celem jest przeciwdziałanie kataklizmom oraz redukowanie ich skutków.

więcej treści z artykułu: Kataklizmy nie mają granic

NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

W dorzeczu Odry wciąż może powtórzyć się tragedia z 1997 lub 2010 roku. „Program dla Odry 2006” jest realizowany ze znacznymi opóźnieniami. To, co już zbudowano lub zmodernizowano, nie chroni wystarczająco przed powodziami. Fatalny jest stan 1/3 wałów, a od ostatniej kontroli NIK w 2007 r. niewiele się zmieniło.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

NIK o zarządzaniu kryzysowym

Przeciąga się budowa spójnego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Wciąż nie powstał przewidziany prawem Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Nie udało się stworzyć jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa oraz ogólnokrajowego planu ich ochrony. Choć poszczególne szczeble administracji na ogół prawidłowo reagują na zaistniałe zagrożenia, to wymienione zaniechania budzą niepokój Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu kryzysowym

Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Niemal osiemdziesiąt posiedzeń komisji sejmowych odbyło się w styczniu z udziałem przedstawicieli NIK, którzy prezentowali ustalenia kontroli, wyjaśniali zakres i metodykę wybranych audytów oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o ochronie przeciwpowodziowej na Lubelszczyźnie

Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią, brak przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej - to tylko niektóre zarzuty NIK po kontroli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej na Lubelszczyźnie

Przeczytaj treść ponownie