Wyszukane artykuły - "restrukturyzacje"


Artykuły (5):

NIK o restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych

W Polsce nie wprowadzono skutecznych mechanizmów, które motywowałyby szpitale korzystające w latach 2005-2014 ze wsparcia ze środków publicznych, do podejmowania restrukturyzacji. Pomoc z budżetu państwa przekazana szpitalom na ograniczenie ich zadłużenia, nie wymuszała konsekwentnej realizacji planów restrukturyzacji. Z kolei pomoc finansowa i rzeczowa przekazywana szpitalom przez podmioty publiczne nie była uzależniona od wdrożenia działań naprawczych. W efekcie zewnętrzne wsparcie nie wpływało znacząco na poprawę wyników finansowych szpitali. Decydujący wpływ na skuteczność restrukturyzacji skontrolowanych szpitali, miała nie skala uzyskanego wsparcia lecz racjonalizacja kosztów działalności.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych

NIK o Poczcie Polskiej

Poczta Polska zbyt długo zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych. Brak systemu motywacyjnego sprawia, że listonosze, zamiast dostarczać paczki do domów, wolą zostawiać w skrzynkach awiza. Klienci zmuszeni są odbierać przesyłki osobiście, jednak tylko 20 urzędów pocztowych w kraju jest czynnych przez całą dobę, a większość działa w godzinach, które pokrywają się z godzinami pracy innych firm i instytucji.

więcej treści z artykułu: NIK o Poczcie Polskiej

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK o poligrafii

Zakłady poligraficzne, będące spółkami Skarbu Państwa, nie potrafią przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji i stać się konkurencyjnymi firmami w swoim sektorze. Błędne decyzje zarządów oraz nieskuteczny nadzór kolejnych ministrów doprowadziły do zredukowania majątku drukarni o ponad 90 mln zł. Dziś w większości nieefektywne i nierentowne wciąż czekają na inwestorów. Mogą się nie doczekać – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o poligrafii

NIK o Krajowej Spółce Cukrowej

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na wydatkowaniu ponad 50 mln zł na inwestycje w cukrowniach, w których następnie wygaszono produkcję cukru. Część tych nakładów została utracona.

więcej treści z artykułu: NIK o Krajowej Spółce Cukrowej

Przeczytaj treść ponownie