Wyszukane artykuły - "ruch drogowy"


Artykuły (40):

NIK sprawdzi ekrany akustyczne na autostradzie A2

NIK sprawdzi, czy zasadne było ustawienie tak dużej liczby ekranów akustycznych na trasie autostrady A2. W siedzibie Izby zorganizowany został panel ekspertów, który ma pomóc inspektorom w opracowaniu programu kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi ekrany akustyczne na autostradzie A2

NIK o inwestycjach drogowych w miastach

Wzrasta liczba inwestycji drogowych prowadzonych w największych polskich miastach. W ostatnich latach zbudowano i zmodernizowano tam blisko 26 proc. więcej dróg niż w okresie 2004-2007, a kwota pozyskanych na ten cel dotacji z UE wyniosła 930 mln złotych. Z drugiej strony większość zadań realizowana była z opóźnieniami, samorządy nie umiały w pełni wykorzystać własnych środków i zdarzało się, że traciły unijne dofinansowanie. Warszawa, Lublin i Poznań straciły w ten sposób łącznie 25 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach drogowych w miastach

NIK o przeładowanych pojazdach i niszczeniu dróg

Polskie drogi są rozjeżdżane przez przeładowane tiry. Tymczasem Inspekcja Transportu Drogowego zaniechała przeprowadzania kontroli w nocy, w weekendy oraz w okresie jesienno-zimowym. To spowodowało, że nieuczciwi przewoźnicy mogli pozostać się bezkarni. Inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego wykorzystywali też wagi do ważenia pojazdów, które nie miały aktualnych świadectw legalizacji oraz takie, które w ogóle nie były do tego przystosowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przeładowanych pojazdach i niszczeniu dróg

NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia, bezpodstawne karanie właścicieli samochodów za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd oraz pozyskiwanie przez samorządy z tego tytułu dochodów, które powinny zasilić budżet państwa. To tylko niektóre z uchybień jakie stwierdzili kontrolerzy NIK w działaniu straży gminnych i miejskich, które korzystają z fotoradarów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

NIK o winietach

Program winiet zakończył się wielomilionowymi stratami Skarbu Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez lata nie była w stanie wyegzekwować pieniędzy od zalegających z opłatami przewoźników. Większości zadłużenia nie uda się odzyskać, bo sprawy uległy przedawnieniu.

więcej treści z artykułu: NIK o winietach

NIK o remontach dróg

Samorządy nie radzą sobie z utrzymaniem dróg w dobrym stanie technicznym. Brakuje im specjalistów i inżynierów nadzoru. Brak właściwego nadzoru w czasie budowy i przy odbiorze drogi jest jedną z głównych przyczyn złej jakości dróg. W efekcie samorządy muszą ponosić koszty związane z roszczeniami kierowców poszkodowanych przez wyrwy i koleiny.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach dróg

NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych remontowane są stare nawierzchnie, powstają nowe połączenia, zwiększa się płynność ruchu oraz poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. NIK stwierdziła jednak, że w toku robót drogowych doszło do poważnych zaniedbań inwestorskich, co może grozić ujawnieniem się wad technicznych i koniecznością ponownego wykonania niektórych prac.

więcej treści z artykułu: NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

NIK o remontach dróg w dużych miastach

Stan jezdni i chodników w dużych miastach w Polsce jest zły. Naprawy wymaga blisko 50 proc. dróg w Łodzi i Wrocławiu, ponad połowa w Gdańsku i Krakowie, a w Warszawie aż 71 proc z zarządzanych przez ZDM. Remonty trwają zbyt długo i są uciążliwe, gdyż szwankuje planowanie i koordynacja robót. Zarządcy dróg nie mają pełnej wiedzy o ich stanie, bo nie przeprowadzają obowiązkowych kontroli stanu technicznego nawierzchni.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach dróg w dużych miastach

NIK o pozwoleniach na budowę połączeń dróg z obiektami działalności gospodarczej

Decyzje urzędów w sprawach wydawania zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi były podejmowane bez dokładnego rozpoznania stanu faktycznego. Zdarzało się, że w tym samym czasie dwie bardzo podobne sprawy rozstrzygano odmiennie, a przepisy interpretowano na niekorzyść prowadzących działalność gospodarczą. Brak precyzyjnego prawa sprzyjał powstawianiu mechanizmów korupcjogennych.

więcej treści z artykułu: NIK o pozwoleniach na budowę połączeń dróg z obiektami działalności gospodarczej

Negatywna ocena stacji kontroli pojazdów

Nielegalnie działające stacje kontroli pojazdów (SKP), które dopuściły do ruchu ponad 185 tysięcy samochodów - ujawnili kontrolerzy NIK. Sprawdzali oni w 52 powiatach i miastach jak wygląda nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów. W blisko połowie skontrolowanych powiatów w stacjach kontroli zatrudnieni byli diagności wcześniej karani lub aktualnie podejrzani o fałszowanie wpisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów do ruchu.

więcej treści z artykułu: Negatywna ocena stacji kontroli pojazdów

Przeczytaj treść ponownie