Wyszukane artykuły - "sądownictwo"


Artykuły (6):

NIK o biegłych w wymiarze sprawiedliwości

Aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania najlepszych ekspertów terminowo wydających merytoryczne i rzetelne opinie. Brakuje przede wszystkim skutecznej procedury weryfikowania kompetencji kandydatów na biegłych sądowych, a w niektórych specjalnościach także samych kandydatów. To z kolei wpływa na przewlekłość postępowań, a tym samym na realizację prawa obywateli do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie. Dodatkowo na już i tak trudny rynek biegłych mogą znacząco wpłynąć wprowadzone niedawno zmiany w postępowaniu karnym, dopuszczające wykorzystanie tzw. prywatnych opinii. Tymczasem trzy lata prac nad projektem ustawy regulującej pracę biegłych zakończyły się niczym.

więcej treści z artykułu: NIK o biegłych w wymiarze sprawiedliwości

NIK o systemie dozoru elektronicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego. Wdrożenie tego systemu pozwoliło zmniejszyć liczbę skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach i doprowadziło do realnych oszczędności. Wciąż jednak występują znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami sądowymi w orzekaniu o udzieleniu skazanym zezwoleń na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. NIK stwierdza, że sędziowie penitencjarni nie wykorzystują wszystkich możliwości systemu, takich jak chociażby monitoring obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach, zakazu zbliżania się do określonej osoby, czy obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w trwania imprezy masowej.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

W Polsce nie funkcjonuje rejestr cudzoziemców objętych zakazem stadionowym, bo Policja zbyt późno zabrała się za umieszczanie informacji o zakazach zagranicznych w swojej bazie danych (obowiązek wprowadzania tego rodzaju danych wynika z art. 40 pkt 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Brak tego rodzaju informacji utrudni policjantom rozpoznanie osób, które mogą stwarzać zagrożenia podczas EURO 2012, a organizatorom mistrzostw uniemożliwi zastosowanie odmowy wstępu wobec kibiców objętych zakazem zagranicznym. Kontrolerzy ustalili też, że polskie sądy z opóźnieniem przekazują informacje o orzeczonych zakazach stadionowych, co umożliwia ukaranym chuliganom wstęp na kolejne mecze.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

NIK sprawdza, czy państwo jest przyjazne obywatelowi

NIK systematycznie sprawdza, czy państwo jest skuteczne i przyjazne obywatelowi. Każdego roku Izba przeprowadza kilkadziesiąt kontroli, których celem jest zidentyfikowanie problemów nękających zwykłych Polaków.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo jest przyjazne obywatelowi

NIK o księgach wieczystych

Opieszałość w rejestracji wniosków o wpis w księdze wieczystej może zagrażać bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami. Choć dotyczy ona 5 proc. badanych przez NIK spraw, to już w przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa odsetek ten wynosi aż 38 proc. wniosków niezarejestrowanych w terminie. Sądy nie przestrzegają również terminu nanoszenia w księdze stosownej wzmianki o wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu. Może mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Takie zaniedbanie NIK stwierdziła w 6 proc. badanych spraw.

więcej treści z artykułu: NIK o księgach wieczystych

Przeczytaj treść ponownie