Wyszukane artykuły - "samorząd"


Artykuły (183):

Mało znana inicjatywa lokalna

Choć jest dostępna już od 2010 r. nie jest powszechnie znana. Chodzi o inicjatywę lokalną, czyli formę współpracy mieszkańców z samorządem. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w jednej piątej badanych gmin nie było uchwał określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. Jednocześnie ze względu na nieprecyzyjność oraz rozproszenie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej większość skontrolowanych gmin nie uniknęła błędów w uchwałach, a część zarządzeń wójtów zawierała regulacje niezgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. NIK stwierdziła też przypadki mylenia inicjatywy lokalnej z funduszem sołeckim czy budżetem obywatelskim.

więcej treści z artykułu: Mało znana inicjatywa lokalna

Nieruchomości gminne poza kontrolą

Skontrolowani wójtowie w niewystarczający sposób nadzorowali gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Włodarze czterech gmin nie mieli pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości były często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami. Około 30 proc. umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności, nie publikując wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Trzy gminy straciły prawie 170 tys. zł w wyniku nierzetelnej egzekucji zaległości.

więcej treści z artykułu: Nieruchomości gminne poza kontrolą

Dolnośląskie „Delfinki” pływają

Pierwsza edycja Programu budowy w województwie dolnośląskim małych przyszkolnych krytych pływalni zakończyła się pomyślnie. Baseny powstały w pięciu gminach i cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla uczniów pobliskich szkół to możliwość nauki pływania, a dla lokalnej społeczności nowe obiekty rekreacyjne. Na ich powstanie trzeba było jednak czekać prawie rok dłużej niż zakładano. Dodatkowo koszty wybudowania pływalni znacznie przewyższyły pierwotne założenia a ich utrzymanie jest dużo droższe niż prognozowano.

więcej treści z artykułu: Dolnośląskie „Delfinki” pływają

Masowy problem

W ostatnich latach imprezy masowe stały się bardzo popularne. Dużym zainteresowaniem cieszą się koncerty, festiwale, mecze piłkarskie, imprezy motorowe, a także wszelkiego rodzaju imprezy biegowe, jak np. maratony i biegi uliczne. Niestety zdarza się, że władze samorządowe lekceważą obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli w ponad połowie badanych urzędów gminy wydawały zgody na organizację takich imprez, mimo braku wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa zgromadzonych. Zezwolenia były też wydawane na krótko przed (nawet na 2-3 dni) imprezami, co utrudniało ich przygotowanie. Organizatorzy, w zdecydowanej większości składali wnioski zaledwie na 3-4 dni przed planowanym terminem wydarzenia (zgodnie z prawem minimum wynosi 30 dni). Dokumenty weryfikowane były pobieżnie, szczególnie dotyczące popularnych i atrakcyjnych imprez. W przypadku biegów ulicznych dodatkowo krótki termin nie pozwalał na skorygowanie tras tak by było one najmniej uciążliwe dla ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Masowy problem

Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach

W wyniku zaniechań gminnej spółki wodociągowej i władz gminy Białe Błota nie wyznaczono stref ochronnych dla ujęcia wody pitnej w Cielu. Nie obowiązywały żadne zakazy i nakazy dotyczące ochrony wód, związane z użytkowaniem gruntów na tym terenie. W efekcie wody podziemne w tej miejscowości nie były należycie chronione, gdyż stworzono niepotrzebne ryzyko wprowadzania do wód podziemnych ścieków z przydomowych oczyszczalni.

więcej treści z artykułu: Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach

Szpital w Sławnie nadal słabnie – wyniki kontroli NIK

NFZ nie pokrywał całości kosztów świadczeń medycznych szpitala w Sławnie (zachodniopomorskie), ale niezbędna w takiej sytuacji pomoc finansowa Starostwa Sławieńskiego również była niewystarczająca. Jak stwierdzili kontrolerzy, pozostająca w złej kondycji placówka podejmowała też nieprawidłowe decyzje kadrowe i czynności prawne.

więcej treści z artykułu: Szpital w Sławnie nadal słabnie – wyniki kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie