Wyszukane artykuły - "skarb państwa"


Artykuły (35):

NIK o dostępie do jezior

Brak zainteresowania i dbałości o powierzony majątek wytyka NIK większości zarządców publicznych jezior. Niemal nie korzystają oni z prawa do inwentaryzacji, rzadko kontrolują stan linii brzegowej, a zlokalizowane samowole budowlane likwidują incydentalnie i nieskutecznie. Wykorzystuje to część właścicieli nieruchomości położonych nad jeziorami i nielegalnie grodzi dostęp do jezior, uniemożliwiając obywatelom swobodne korzystanie z plaż i terenów przybrzeżnych jezior należących do Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych efektów w postaci wsparcia procesów inwestycyjnych ze środków publicznych. W latach 2013-2015 wsparcie to wyniosło około 30 mld zł zamiast deklarowanych 40 mld zł. Nie przewidziano bowiem, że przygotowanie finansowania kapitałowego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe będzie procesem długotrwałym, ani tego, że przedsiębiorstwa krajowe nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymagania.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012–2014 były zgodne z misją i celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 11 z 15 największych prywatyzacji przeprowadzono wówczas bez istotnych nieprawidłowości. NIK wskazuje jednak, że akcje czterech spółek sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzają - wskazywaną już po raz kolejny przez NIK - potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji autorskich wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

NIK o pracy ANR w Poznaniu

NIK ujawniła poważne nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu oraz jego Filię w Pile. Przy sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości nie przestrzegano przepisów prawa i należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o pracy ANR w Poznaniu

NIK o ściąganiu mandatów

W Polsce nie udaje się wyegzekwować aż trzydziestu procent należności za mandaty i kary administracyjne. Co roku Skarb Państwa traci z powodu ich przedawnień ponad sto milionów złotych. Kluczowym problemem jest dotarcie do dochodów i majątku osób zalegających z zapłatą. Brakuje też przepisów, które sprawiłyby, że nieuregulowanie grzywny będzie po prostu nieopłacalne.

więcej treści z artykułu: NIK o ściąganiu mandatów

NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

Mimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej resortowi skarbu udało się sprywatyzować 14 spośród 18 zakładów farmaceutycznych. Przychody z ich sprzedaży wyniosły 560 mln złotych. NIK krytycznie ocenia jednak decyzję ministra o przedłużeniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Powierzenie mu zadań prywatyzacyjnych nie przyspieszyło sprzedaży spółek, za to wiązało się z dodatkowymi kosztami. Do 2011 r. wyniosły one 19 mln zł, z czego niemal połowę stanowiły wynagrodzenia pracowników.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji sektora farmaceutycznego

NIK o dostępie do jezior

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne - głównie z powodu słabości i opieszałości urzędników.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystuje w pełni możliwości Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W efekcie raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie, co stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność.

więcej treści z artykułu: NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

NIK o Zakładach Chemicznych „Police”

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w latach 2008-2009. Zła sytuacja przedsiębiorstwa została wywołana m.in. konsekwencjami błędnych decyzji Zarządu Spółki. Decyzje te wraz z zaistniałą niekorzystną sytuacją rynkową przyniosły zakładom chemicznym utratę stabilności ekonomicznej oraz narastające problemy w utrzymaniu ciągłości produkcji, aż do groźby utraty płynności finansowej.

więcej treści z artykułu: NIK o Zakładach Chemicznych „Police”

Przeczytaj treść ponownie