Wyszukane artykuły - "sytuacje kryzysowe"


Artykuły (7):

Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie wystąpienia różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży pożarnych, Policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, NIK zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich planów i procedur oraz niezapewnienie warunków do odpowiedniej koordynacji działań, może obniżać skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

więcej treści z artykułu: Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

Systemy ochrony ludności w Europie

Raport NIK dotyczący systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi podaje przykłady dobrych rozwiązań stosowanych przez inne państwa europejskie. – W każdym z nich widzimy podobną tendencję – mówi Marek Bieńkowski z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: Systemy ochrony ludności w Europie

Kataklizmy nie mają granic

Granice państwowe nie są w stanie zatrzymać klęsk żywiołowych ani następstw potężnych katastrof. Wzrasta świadomość, że skuteczna walka z nimi wymaga międzynarodowej współpracy. Kontrolerzy z kilkunastu europejskich państw spotkali się we Wrocławiu, by zaplanować wspólny audyt funduszy, których celem jest przeciwdziałanie kataklizmom oraz redukowanie ich skutków.

więcej treści z artykułu: Kataklizmy nie mają granic

NIK o pomocy udzielonej powodzianom

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomoc udzieloną powodzianom przez administracje publiczną, pomimo nieprawidłowości, ujawnionych przede wszystkim na poziomie gmin, które nie zawsze dobrze radziły sobie z rozdzielaniem pomocy.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy udzielonej powodzianom

NIK o zarządzaniu kryzysowym

Przeciąga się budowa spójnego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Wciąż nie powstał przewidziany prawem Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Nie udało się stworzyć jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa oraz ogólnokrajowego planu ich ochrony. Choć poszczególne szczeble administracji na ogół prawidłowo reagują na zaistniałe zagrożenia, to wymienione zaniechania budzą niepokój Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu kryzysowym

Bezpieczeństwo epizootyczne na Litwie, w Polsce i Słowacji

Litwa, Polska i Słowacja sprawdzają, czy ich kraje są przygotowane do interwencji w razie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. Międzynarodowy raport z kontroli będzie gotowy pod koniec 2010 roku.

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo epizootyczne na Litwie, w Polsce i Słowacji

Bezpieczeństwo epizootyczne w Polsce, na Litwie i Słowacji

Równolegle w Polsce, na Litwie i Słowacji rozpoczęła się kontrola, która zweryfikuje, jak po wejściu do strefy Schengen kraje te przygotowane są na wypadek rozprzestrzeniania się zwierzęcych chorób zakaźnych. W połowie czerwca odbyło się w tej sprawie drugie spotkanie przedstawicieli NIK oraz urzędów kontroli z Litwy i Słowacji.

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo epizootyczne w Polsce, na Litwie i Słowacji

Przeczytaj treść ponownie