Wyszukane artykuły - "szpitale"


Artykuły (53):

NIK o prowadzeniu dokumentacji medycznej

Placówki medyczne nie przykładają wystarczającej wagi do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, choć są to dokumenty wpływające na przebieg leczenia, postępowania sądowe czy rozliczenia z NFZ. Największy bałagan stwierdzono w dokumentacji przychodni: w kartach pacjentów brakowało istotnych informacji na temat przebytych chorób, pobytów w szpitalu, czy chorób przewlekłych. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w szpitalach, ale tam z kolei problemem jest zróżnicowana częstotliwość dokonywanych wpisów, wadliwa korekta błędów i brak prawidłowej autoryzacji wpisów. NIK dostrzega problem braku czasu na uzupełnianie dokumentacji, jednocześnie wskazuje jednak, że część uchybień wynika po prostu z braku należytej staranności personelu.

więcej treści z artykułu: NIK o prowadzeniu dokumentacji medycznej

NIK o zamówieniach publicznych w USK w Olsztynie

NIK oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację przez Szpital w latach 2012-2014 zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawcy projektu „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”, dostawy środków dezynfekcyjnych, przeprowadzenia szkoleń, a także zlecania wykonania studiów wykonalności oraz analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania projektami. Kontrolerzy NIK wykryli szereg nieprawidłowości w przetargach przeprowadzonych w latach 2012–2014 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Postępowania były źle przygotowane i przeprowadzone, w dodatku zdarzało się, że łamano zasadę uczciwej konkurencji.

więcej treści z artykułu: NIK o zamówieniach publicznych w USK w Olsztynie

NIK o zadłużeniu szpitala w Grudziądzu

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu potrzebuje pilnej pomocy władz miasta i restrukturyzacji. Z roku na rok pogarsza się jego sytuacja finansowa – obecnie zadłużenie sięgnęło już prawie pół miliarda zł, a większość nieruchomości szpitala jest obciążona hipoteką. NIK ocenia, że w latach 2013-2015 (I połowa) działania podejmowane dla poprawy sytuacji szpitala nie przyczyniły się do trwałego zmniejszenia jego zadłużenia ani do poprawy płynności finansowej.

więcej treści z artykułu: NIK o zadłużeniu szpitala w Grudziądzu

NIK o zatrudnieniu w służbie zdrowia

Kontrakty podpisywane z lekarzami nie są elementem rozstrzygającym o kondycji finansowej szpitali. Wśród zadłużonych placówek są zarówno te, które zawierały kontrakty, jak i te, które zatrudniały personel na tradycyjnych umowach o pracę. Dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów ważniejsza od formy zatrudnienia personelu może okazać się konieczność załatania powiększającej się luki wśród kolejnych pokoleń lekarzy.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu w służbie zdrowia

NIK o szpitalach klinicznych

Potencjał szpitali klinicznych mógłby być lepiej wykorzystywany, ale obowiązujące przepisy utrudniają zachowanie partnerskich stosunków pomiędzy uczelniami medycznymi a szpitalami klinicznymi. Uczelnie pełniąc rolę nadrzędną prowadzą w szpitalach badania, korzystają z ich sprzętu, zatrudniają tam dodatkowo własną kadrę i organizują studenckie staże – teoretycznie za wszystko płacąc. W praktyce jednak najczęściej przekazywane szpitalom środki są zbyt małe, żeby pokryć wszystkie koszty. Szpitale zostają więc ze sprzętem do naprawienia, rachunkami do uregulowania i długami do spłacenia.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalach klinicznych

NIK o restrukturyzacji szpitala w Gorzowie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (SPSW) świadczył usługi medyczne dla ok. 350 tys. mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i północnej części województwa lubuskiego. Do tej pory żaden samorząd w Polsce nie przekształcił tak dużego szpitala, borykającego się z wielomilionowym długiem, jednym z największych w kraju. Na szpitalu ciążyło realne zagrożenie likwidacji, a tym samym ograniczenie dostępu do usług medycznych pacjentom z północnej części województwa.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji szpitala w Gorzowie

NIK o przekształcaniu szpitali w spółki kapitałowe

Przekształcenie szpitali samorządowych w spółki niewiele zmieniło na rynku usług leczniczych. Wbrew społecznym obawom – nie zlikwidowano oddziałów, nie pogorszyła się też dostępność świadczeń. Ale też wbrew nadziejom – nie skróciły się kolejki do lekarzy. Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych wróciła do "normy", czyli do generowania strat.

więcej treści z artykułu: NIK o przekształcaniu szpitali w spółki kapitałowe

NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Ilość pozyskiwanej krwi i osocza zapewnia Polsce samowystarczalność. Jednak rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki, przy utrzymującej się od 2010 roku na podobnym poziomie liczbie dawców, stwarza ryzyko niezabezpieczenia wystarczającej ilości krwi dla potrzeb leczenia pacjentów. NIK zwraca również uwagę, że w Polsce wciąż brakuje systemowego rozwiązania zagospodarowywania nadwyżek osocza. Polska, jako jeden z nielicznych dużych krajów europejskich, nie ma do tej pory własnej fabryki przetwarzającej osocze na produkty krwiopochodne i musi je kupować za granicą.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa

NIK o odpadach medycznych

System utylizacji odpadów medycznych jest w Polsce nieszczelny. NIK zwraca uwagę, że zwykle niedoceniane i bagatelizowane procedury postępowania oraz rzetelna dokumentacja akurat w tym wypadku są zbyt ważne, by je zaniedbywać. Prowadzi to do kłopotów z monitorowaniem niebezpiecznych odpadów. Spore ryzyko stwarza też przewożenie odpadów na duże odległości: szpitale często wybierają spalarnię najtańszą a niekoniecznie najbliższą, kierując się ceną za usługę zamiast bezpieczeństwem obywateli i środowiska.

więcej treści z artykułu: NIK o odpadach medycznych

NIK o warunkach leczenia na oddziałach dziecięcych

Szpitale powiatowe w warmińsko-mazurskiem mają kłopoty z zapewnieniem na oddziałach dziecięcych warunków leczenia, spełniających wymagane prawem standardy. Zastrzeżenia NIK budzi głównie nieodpowiedni stan sanitarny pomieszczeń, brak zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykorzystywanie aparatury medycznej bez wymaganych przeglądów technicznych. W województwie brakuje lekarzy pediatrów, stąd trudności szpitali z zapewnieniem niezbędnej kadry medycznej.

więcej treści z artykułu: NIK o warunkach leczenia na oddziałach dziecięcych

Przeczytaj treść ponownie