Wyszukane artykuły - "turystyka"


Artykuły (11):

NIK o wsparciu turystyki z funduszy unijnych

Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 zrealizowano tam łącznie niemal tysiąc projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Inwestycje hotelarskie poprawiły dostępność bazy noclegowej, a nowe hale, baseny i boiska ofertę sportowo-rekreacyjną. Na projekty wydano ponad trzy i pół miliarda złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi. I choć niektóre projekty służyły bardziej społecznościom lokalnym niż turystom, jednak także takie wsparcie, niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieściło się w założeniach dofinansowanych programów.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu turystyki z funduszy unijnych

NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

Konsulaty zapewniły sprawne i niezwłoczne udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony ich praw i interesów oraz umożliwiły dostęp do informacji dotyczącej pomocy w sytuacjach niespodziewanych i nadzwyczajnych. W MSZ nie zapewniono warunków pozwalających na skuteczną windykację należności z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez konsulów obywatelom polskim na powrót do kraju, co spowodowało, że pod koniec 2016 r. kwota należności wynosiła niemal 9 mln zł. Decyzje dotyczące umarzania i udzielania ulg w spłacie należności były obarczone wadami prawnymi. W ocenie NIK nadzór Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie był nieskuteczny. Izba podkreśla, że skala stwierdzonych nieprawidłowości wynikała nie tylko z niewłaściwych działań prowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, ale była także skutkiem zaniedbań do których doszło w latach wcześniejszych.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i młodzieży – nie są w ogóle nadzorowane przez kuratorów oświaty. Wynika to z luki w przepisach, którą czym prędzej powinien zająć się Minister Edukacji Narodowej. Inaczej opiekunami dzieci mogłyby zostać osoby niekompetentne, a w skrajnych sytuacjach nawet stwarzające dla nich zagrożenie. NIK alarmuje również, że znacząco wzrosła liczba tzw. dzikich wypoczynków czyli kolonii i obozów w kraju, których nie zgłoszono do kuratorium, w efekcie czego są poza jakąkolwiek kontrolą sanepidu i straży pożarnej, a rodzice nie mogą mieć pewności kto i w jaki sposób zajmuje się ich dziećmi.

więcej treści z artykułu: NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

Wniosek NIK uwzględniony

Rządowy projekt zmiany ustawy o usługach turystycznych uwzględnia ważny wniosek NIK. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, kto w przypadku niewypłacalności biura podróży odpowiada za zorganizowanie powrotu turystów do kraju. Po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych Izba sformułowała także inne, wciąż aktualne wnioski.

więcej treści z artykułu: Wniosek NIK uwzględniony

NIK o biurach podróży

Obecny system prawny nie chroni w wystarczający sposób turystów przed skutkami upadków biur podróży. NIK postuluje nałożenie na organizatorów wypoczynku obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom bezpieczny powrót do domu. NIK zwraca też uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o biurach podróży

NIK zajęła się przyczynami upadków biur podróży

NIK zareagowała na tegoroczną falę upadłości biur podróży błyskawiczną kontrolą rynku turystycznego w Polsce. Audyt właśnie dobiegł końca. Publikację ostatecznego raportu poprzedziło spotkanie ekspertów, podczas którego kontrolerzy, urzędnicy i przedstawiciele organizacji turystycznych zastanawiali się wspólnie, jak poprawić sytuację osób korzystających z biur podróży i jak uszczelnić obowiązujące przepisy.

więcej treści z artykułu: NIK zajęła się przyczynami upadków biur podróży

Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Wszędzie tam, gdzie interes publiczny styka się z interesem prywatnym, istnieje ryzyko korupcji. Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat opisuje przyczyny występowania tego zjawiska w Polsce. Walka z korupcją to jedno z priorytetowych działań NIK.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy raporty z kontroli NIK zostały przedstawione w maju na posiedzeniach komisji sejmowych. Posłowie dowiedzieli się, jak gminy radzą sobie z wypłatami dodatków mieszkaniowych, jak realizowane są zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych oraz jak funkcjonują zakłady opiekuńczo-lecznicze.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie